Koppie koppie 6

Weppers moandei 28-1
27 januari 2013
Weppers tiisdei 29-1
29 januari 2013

Koppie …koppie sa neame wij ús winterkwis foar de jeugd.
In wike as 8 lang sille wij hjir wat del sette: dat kin foto’s, in filmke of oars wat wêze.
Dan stelle wij in fraach oer dat filmke of dy foto’s.
De antwurden fan al dy fragen moatte jim bewarje oant de 8 wiken foarbij binne. Dan kinne jim alle antwurden yn ien kear ynfolle op in formulier wat op de side komt te stean.

Fraach 6
At jim hjir op klikke dan komme jim op in blêd mei allegear logo’s fan klups. Yn dit gefal binne it allegear logo’s fan klups út de Jupiler League.

Allegear? Is dat wol sa?

Fraach: Hoefolle klups sitte der no net mear yn de Jupiler League.