Weppers moandei 25-3

Yn de pannakooi bij Poiesz
24 maart 2013
Weppers tiisdei 26-3
25 maart 2013

Euro per boek

Oant no ta bin der in lytse 1000 boeken ferkocht Elk ferkocht boek levert SDS in €uro op.
Kommende wike de lêste wike om te sparjen ha jo foar mear as €25,- boadskippen nim dan in boek mei. As jo it boek net mei nimme kriget SDS ek gjin €uro. We wolle graach noch €500 der bij. Hoege jo sels gjin SDS boek mear.  Sparje dan foar in oar. 30 maart en 6 April ynleverje in de kantine kin der ruile wurde.
Sponsercommisie vv SDS

Nije Treffer
De nije Treffer leit alwer by Van der Eems. Hooplik kinne jim de nije Treffer al yn it Peaskewykein lêze.

Waar
Neffens Enne wurdt it sneon kreas fuotbalwaar en mailde ús dit waarberjocht:

Of soe hy bedoele dat wy better yn Wommels fuotbalje kinne?

Nea!
Dit sil wol net sa gau by SDS barre.

Aaipop 2013
Noch ien wike en it is safier! Aaipop 2013! Dochs noch sinnige foarútsjochten dus.

Alderaardichst
Olli wil niet naar Feyenoord.

Harsens derby(987)
Ho! Hast de fuotten yn de tizen.