Weppers moandei 22-11

Weppers snein 21-11
21 november 2010
Weppers tiisdei 23-11
22 november 2010

Seleksje SDS 1 tsjin ’t Fean ’58
We sammelje tiisdei om 18.00 oere en spylje om 20.00 oere. Supporters binne fan herte wolkom:
Jaap, Mark, Redmer, Hendrik, Jacob Klaas, Tsjipke Klaas, Feite, Wytze, Arjan, Feiko, Harm, Kristian, Skelte, Jacob en Erik.
Groetnis,
Marco

Traine
Dinsdag heeft het eerste een wedstrijd voor de competitie tegen ’t Fean. De jongens van de a-selektie welke niet mee gaan kunnen trainen met de b-selektie
Johan

Ledengearkomst
De útnoeging fan de ledengearkomst fan nije wike woansdei 1-12-2010 kinne jim
hjir sjen. Op de wurklist is te sjen hokker bestjoerslid, ferlingd, ferlit en nij komt.

Klinik foar F-pupillen
Kommende sneon is der foar alle F-pupillen in klinik yn de sporthal. Sy kinne dêr dan fuotbalje fan 9.00 oan ’t 12.00. Sjoch hjir foar alle data fan kliniks en sealtoernoaien.

Fyts fuort
Ik moest juster ut de kantine wei rinde nei hus!
Ien hat mien fyts meinommen, it is in locht brune fiets!
Soen jim graach efen op de site sette wolle dat diegene die mien fyts meinommen het hem graach
efen werom bringe wol!
groeten Hampie

Sinteklazekado
Foar in moai Sinterklaze kado.
Dit hat SDS op foarrie.
Rêgsek (7 stiks) 27,- of in fuotbaltas. (20 stiks) 33,-
Skilje 332500
Douwe Reitsma

SDS
F4 de stoomboat yn
SDS F4 hie it sneon ek nuver. Sy kamen mei 2-0 foar tsjin SC Joure F12 en fuotballen hartstikke leuk. Dêrnei foelen de doelpunten as pipernúten oan de oare kant en gie SDS F4 mei 14-2(!?) de stoomboat yn………

Fan herte lokwinske!
Hendrik Engbrenghof is hjoed 26 jier wurden. Fan herte lokwinske!
Naamloos1.jpg

Ferslach SDS 3 – NOK 2
Ûndanks syn jierdei hjoed fûn Hendrik Engbrenghof dochs noch tiid om in ferslach te skriuwen fan de wedstryd SDS 3 – NOK 2. Klik hjir om it te lêzen.

Harsens derby(337)
Rêstich oan de bal bliuwe en dy bal yn de goal skowe soenen wy sizze:


Daliks miskien mear!