Weppers tiisdei 23-11

Weppers moandei 22-11
22 november 2010
Weppers woansdei 24-11
23 november 2010

Ôflast
De wedstrijd van SDS 1 tegen het Fean’58 gaat NIET door. 
gr Andre

Gewoan traine
Omdat de wedstriid fan fannejun oflast is traint de A-seleksje jun gewoan.
Groetnis DYS

Gjin keeperstrainen
Der is jûn gjin keeperstrainen foar Gerrit, Harm, Doede- Rients en Eddy.
Jaap

Standen
De útslaggen en standen fan dit wykein steane wer op in rige. Jim kinne se
hjir sjen.

It Fean
SDS 1 hienen jûn nei it Fean ’58 yn Surhústerfean moatten. En dy klup hat in
eigen klupliet.

Winterprogramma SDS 2 en 3
Johan Faber hat foar SDS 2 en 3 al in útgebreid winterprogramma gearstald:
Maandag :

10/17/24/31-01-2011 
Trainen op kunstveld van Sneek/WZ  van 20.00-21.00
(2de/3de)
07/14/21/28-02-2011
Trainen op kunstveld van Sneek/WZ  van 20.00-21.00 (2de/3de)
Donderdag :
 
Wisselende activiteiten (zaalvoetbal/spinning/squashen/veldtraining etc.)

Zaterdag :
 
22-01  Oefen: Makkum uit  tijd 12.30
29-01  Zaalvoetbaltoernoai  SDS
05-02  Weekend Terschelling (programma volgt zsm)
12-02  Oefen: Bolswardia uit  tijd ?
19-02  Oefen: Zeerobben uit  tijd 14.30
26-02  Inhaalwedstrijd of oefen: Nijland ovb

Fuotbalwurch?
Der is dizze wike wer in rynsk oanbod fuotbal op t.v. Haawe je freed sa iets fan it is wol genôch en ik wol ek worlis in oare sport sjen, dan soene jim freedtejûn efkes yn de sporthal sjen kinne. Dêr wurdt it LKBFT holden. Dat is Kultureel Folleybal foar Bedriuwen yn Littenseradiel. Der dogge 15 ploegen mei en it begjint om 19.30 oere.

Sinteklaas
Tom & Pieter hawwe net folle mei Sinteklaas. Ôfrûne sneon hienen sy earst efkes by dy Spanjaard sjoen yn de Wommelser jachthaven en gienen doe nei it fuotbaljen yn Easterein. Doe ’t harren heit frege hoe ’t it west wie by “dy âld man mei dat burd” seach Tom fertwifele: “Do bedoelst by Aant?”

Harsens derby (338)
Wy witte net wêr ’t dizze pikefanger efteroan giet, mar de bal bliuwt yn elts gefal binnen: