Weppers moandei 18-4

Weppers snein 17-4
17 april 2011
Weppers tiisdei 19-4
18 april 2011

Seleksje SDS 1 tiisdei
18.00 oere der wêze en om 19.00 oere spylje.
 
Marten
Ewout
Kristian
Redmer
Feiko
Anne
Erik
Arjan
Jacob
Harm
Henk
Sytse
Martin

Seleksje SDS 2 tiisdei
Harm jan
Bauke
Syb
Jelte pieter
Sjoerd r
Elger
Hendrik
Jildert
Bote
Willem
Ralph
Robert
Jan
Gerlof
 
Aanvang 19.00  aanwezig 18.15

Moandeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 spylje jûn harren lêste kompetysjewedstryd. Sy fertrekke om 18.00 nei Burgum foar de wedstryd  tsjin de Herauten 2. Mocht SDS 1 winne dan meitsje sy noch in goeie kâns op de 3e-Perioade.
De seleksje foar jûn is wol wer krap mei Jelle, Freek, Tsjipke, Feite en Willem.

SDS – Heerenveense Boys
Sawol SDS 1 as 2 mei moarn thús om 19.00 ynhelje tsjin Heerenveense Boys. SDS 1 mei de staakte wedstryd fan ferline wike útspylje en begjint mei in 1-0 efterstân. SDS 2 hat wol wat goed te meitsjen nei it 7-0 ferlies tsjin Heerenveense Boys 2 ôfrûne sneon.

Pasfoto’s ynleverje
De spilers fan wa ’t de spilerspas hast ferrûn is moat sa gau mooglik in pasfoto ynleverje by Hilde Knol(ledenadministraasje).

F5 wint glansrijk! 
Afgelopen zaterdag speelde ons jongste team in de competitie een thuisduel tegen VVI/Renado. Het was dezelfde VVI/Renado alswaar F5 hun debuut tegen maakte, deze wedstrijd werd gewonnen met 15-0.
De verwachtingen van de spelertjes waren zaterdag dus hoog gespannen. Al na 3 minuten viel de openingsgoal, Sije scoorde overtuigend in de linkerhoek na een mooie voorzet van Doede. 2 minuten later scoorde Doede de 2-0 en daarna 3-0. Het was een waar doelpunten festijn waarbij er vaak goed overgespeeld werd. Het eindresultaat 19-1.
F5 super goed gedaan. 
Hans

Ûnder-kin
Keeper Harm-Jan Kamstra tocht de trainer wat oanfiterje te moaten. Doe ’t hy him tongersdei op trainen by it partijtsje in bal tasmite en der lyk efter rinnen gie rôp hy: “ûnder-kin, ûnder-kin”. Trainer Johan Faber fielde him net oansprutsen en skopte de bal nei foaren.

Harsens derby (449)
Dit is in alderaardichst pirouetsje: