Weppers snein 17-4

Ut- en ferslaggen 16-4
15 april 2011
Weppers moandei 18-4
18 april 2011

Poiesz jeugdactie groot succes voor SDS!Vrijdagavond 15 april werd de Poiesz Jeugdactie met een groot feest in het WTC Expo te Leeuwarden afgesloten. Alle deelnemers waren voor deze avond uitgenodigd waar zij o.a. hun cheque kregen overhandigd met het bedrag wat zij hadden verdiend tijdens de 8 weken durende actie. Vrijwel voor iedereen is het  onduidelijk geweest hoe het aantal opgebrachte dukaten nu zou gaan worden omgezet in euro’s. In de LC van gisteren stond de uitleg. Per vestiging werden 8 verenigingen geselecteerd om deel te nemen aan de actie.
De Poiesz Groep stelt 1000 per vereniging beschikbaar. Dus 8000 euro per vestiging. Het aantal bij elkaar gespaarde dukaten per vereniging bepaalt uiteindelijk de werkelijke verdeling van de 8000 euro.
Vrijdagavond werd SDS vertegenwoordigd door E3 in tenue met de enthousiaste leider Wiebe Stoffelsma en zijn assistent Germ van der Schaar. Het is een super feest geweest! O.a. Nick en Simon en Monique Smit verzorgden een optreden. Aan het eind van de avond werden ze getrakteerd op patat en gingen ze met een dikke vette cheque naar huis van maar liefst 1180,- euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Met nog de opbrengst van onze eigen actie in het vooruitzicht kunnen we hiermee weer leuke dingen gaan doen voor de jeugd binnen SDS! We willen iedereen heel erg bedanken voor zijn en/of haar bijdrage tijdens deze actie en we zien jullie graag vrijdag 20 mei a.s.
tijdens onze jaarlijkse slotmiddag/avond!
JC SDS

Foto’s
Foto’s fan E3 tidens it feest mei Nick en Simon binne
hjir te sjen.

Clarence Sluier klassemint

Koartlyn makke hij noch twa doelpunten foar SDS 5 en hij giet ferantwurdlikheid net út de wei. In strafskop tsjin HJSC like him in bûtenkânske om syn seizoenstotaal op 3 te bringen en SDS 5 de oerwinning. De bal rekke helaas de ferkearde kant fan de peal. As in echte Clarence kaam hij fan it fjild. In toanbyld fan skamte.

Eddy

Hij siet al wiken tongersdeis, freeds en sneontemoarn bij de tillefoan te wachtsjen: wannear soene se mij wer op roppe, wiene se tinzen.
En freedtejûn wie it dan safier: at hij asjeblyf wol meidwaan wol mei SDS 5. 
“Fansels, graach”. Syn tas stie al klear, alle ferplichtingen koene foar freedtejûn noch ôfsein wurde en nei in goeie nachtrêst wie hij sneon sa fit as wat om al wer syn debút te meitsjen. 
Helaas wie de skiedsrjochter der net en seagen syn ploechgenoaten fluittalinten bij him en net bij harren sels. Sa fluite hij, dielde hjir en dêr in warskôging út, hjir en dêr in strafskop en befestige hij dat hij yndie fluittalint hat.
 

Blues
Nei de F1, de Amstel Gold race en de teloarstellingen of bliidskip fan jim favorite klup is der letter hjoed de blues yn Easterein. Hjoed foar de lêste kear dit seizoen. B.J. Hegen komt fanút Drinte nei Noflik Bergsma. Frij entree.

Kollum
Ús favorite komnisten binne Mossou, Dijkshoorn en Genee. Van ’t Hek mei der nei dizze kollum ek by.

Ajax
Ien fan de wepmasters is der wis fan dat Ajax noch kampioen wurdt. Syn hiele snein soe dan ek nei de moanne wêze as Ajax hjoed op de kont giet. Dat soe echt dikke shit wêze……..

Harsens derby (448)
Ek fuotballers moatte wolris efkes út de broek. Wy freegje ús allinnich ôf as de sponser hjir no wol of net bliid mei is:

Mooglik letter hjoed mear!