Weppers moandei 15-5

Weppers snein 14-5-2017
14 mei 2017
Gearwurking vv Nijland en SDS
16 mei 2017

SDS VR1 siket noch in flagger

Tiisdeitejûn om 19.00 stiet SDS VR1 yn Stobbegat om te fuotbaljen tsjin FFS VR1. Fêste flagger Bertus Bootsma moat moarntejûn wurkje en kin dus net flagje, dus sy binne noch op syk nei in flagger. Graach kontakt opnimme mei Jacomien Heeres; 06-14612155

Yn Rotterdam


Se wiene der bij juster yn Rotterdam doe’t it feest losbruts: Marco Hoekstra, Jan Rinse Blanksma, Marten Faber en Peter Sijbesma….

Skoalfuotbaltoernooi

Komende woensdag is het zover: Het jaarlijkse Littenseradiel skoalfuotbaltoernooi! Met dit jaar een primeur, maar ook een afsluiter. Immers we spelen voor het eerst op het nieuwe kunstgras van de Skoalleseize te Easterein en het is tevens het laatste Littenseradiel skoalfuotbaltoernooi. Uiteraard zijn we al bezig om na de fusie met diverse andere gemeenten, dit toernooi toch op de één of andere manier voort te zetten.
We hebben een poule indeling gemaakt wat loopt van 15.30 tot 17.30. Als iedereen om 15.15 aanwezig is, kunnen we stipt 15.30 uur los. We hopen op een mooi toernooi, met strijd, passie, onverwachte winnaars en heel veel plezier!!

Slotjûn SDS-jeugd

Kommende freed is wer de jierlijkse slotjûn foar de D-, E- en F-jeugd fan SDS. It begjint om 16.00 oere en is om en nabij 20.00 oere dien. It belooft wer in grut spektakel te wurden.

Doelpunten

Dit wykein mar in pear doelpuntsjes derbij. Sjoch hjir it oersicht.

Harsens derby (1889)