Weppers moandei 13-3

Sneon 11-3-2017
11 maart 2017
Weppers tiisdei 14-3-2017
14 maart 2017

Pupillen fan de wike


Sneon wiene Johan Gaastra en Auck Dijkstra de pupillen fan de wike. Sij keazen de twa spilers út dy’t net hielendal goed út de striid kaam wiene: Remco (blau each) en Pieter (knibbel).

Clarence


Robert Sijbesma makke sneon in moai doelpunt bij SDS 3. Mar de strafskop dy’t hij nimme moast wie op it ferkearde momint: de put wie der al wat út. Dus mocht bij de mûtse fan Robbert Gorter efkes liene om in poging te dwaan him te sluierjen

Mark Postma nei ONS

De trainer fan SDS Vr.1, Mark Postma, wurdt nei dit seizoen de nije trainer by ONS Vr.1. Nei ien jier by de froulju fan SDS Vr.1 sjocht hy kans om hegerop te kommen. De froulju fan ONS spylje 1e-Klasse. Mark sil by ONS ek foar Oefenmeester 3 gean. Wy winskje him alfêst in hiel soad wille ta yn Snits.

Gezocht!!!

Zaterdag 22 april houden we in Easterein een keepersdag.

Inmiddels hebben zich al 48 enthousiaste jongeren zich aangemeld.

We hebben dus 6 groepen van 8 deelnemers.

We zijn nu nog op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk lijkt om zo’n groepje

die middag te trainen. De oefeningen worden door keepersaction uitgezet. Om 12 uur krijg je dan instructie wat de bedoeling is bij iedere oefening.

Lijkt het je leuk om de jongeren te trainen en een onvergetelijke middag te bezorgen meldt je dan aan via keepersdagvvsds@ziggo.nl

Ook kun je contact met mij opnemen 06-20571920

Aarzel niet, het wordt een geweldige middag!!

Rinske Vinke

Jongens en famke 9-2 wint earste wedstriid!

Ofrûne sneon mochten  jonges en famke 9-2 oantrede tsjin Stiens. Neidat ús jonges en famke foarrich seizoen alle wedstriiden ferlen hienen, binne der dit seizoen nije kânsen no’t se opnij yndielt binne. Ferline wike wie de earste wedstriid yn Ljouwert, tsjin Frisia. Spitich genoch mei 3-1 ferlen, mar dit wienen al hiele oare sifers as foarrich jier! Sneon dus tsjin Stiens, no thús, op eigen fjild. De jonges en famke hienen der wer sin oan. Al frij gau yn de wedstriid wie it dudlik, wy binne sterker! En dêr wie de earste goal al, fan ús ‘goaltsjegetter’ Sander. De kopkes gienen omheech en der waard knap fuotballe. Mei rust wie it 4-0, mei goals van Marijn en Sander. Nei rust wie it Stiens dy’t efkes werom kaam, sy scoarden krekt nei rust 4-1. Dat wie efkes skrikke, mar SDS herstelde gau mei in goal. Einstân: 6-1 en wat wienen se bliid, eindelijk winst! Dit jout moed foar de kommende wedstiiden!
Elisabeth Abels

De âldste?

Yn Japan spilet Kazuyoshi Miura noch altiten op it ien nei heechste niveau wylst hy al 51 jier is. Dit wykein skoorde hy sels en is hy de âldste doelpuntenmakker ea (klik hjir). Wa soe de âldste doelpuntenmakker fan SDS 1 ea wêze?

Harsens derby (1848)

Ho!