Weppers moandei 13-12-2021

Sneon 8-12-2021
11 december 2021
Super SDS-zaalvoetbaltoernooi 2022
14 december 2021

SDS 5 yn de LC


Gert-Jan Hiemstra lit noch al efkes witte dat de lêste alinea wat út syn ferbân lutsen is en dat hy dit net sa sein hat. Harm-Auke beaamde dit.

Promoasje regeling tredde klasse

Wij binne troch alle útstelwedstriden noch net op de helte fan de kompetysje mar sjogge dochs mar efkes nei de regelingen dy’t gean oer promasje en degradaasjje.

Der komt 1 kampioen en der komme  3 perioade kamnpioen. Dy 3 spylje mei de 3 út klasse 3b en de nû 12 en 13 fan de twadde klasse L om in plakje yn de twadde klasse. Mei oare wurden 8 teams stride om 1 plakje…

Degradaasjeregeling tredde klasse

Der degradearret mar ien team streekrjocht (de nû 14).
De nû 13 en 12 spylje op 11 juny op neutraal terrein in beslissende wedstriid tsjin ien fan de perioadekampioenen  út 4A of 4B

Kaartsjes foar sc Heerenveen – PSV?

Foar wa ’t kaartsjes hie foar sc Heerenveen – PSV begjin desimber kin it jild noch werom krije troch te mailen nei supportersservice@sc-heerenveen.nl mei it boekingsnûmer.

SDS-League

De nijste stân fan de SDS-League ferwachtsje wy woansdei of tongersdei hjir op de webside.

Harsens derby (2334)

In knappe penalty falt en stiet mei in knappe oanrin………..