Weppers moandei 11-2

Weppers snein 10-2
10 februari 2013
SDS-Poeisz-aksje
11 februari 2013

Trainen ôflast
Op de webside fan VV Wit-Zwart/Sneek lêze wy it berjocht dat der hjoed net op harren keunstgers traind wurde kin. SDS 1, 2 en 3 kin dêr dus ek net traine.

SDS 1 nei Ljouwert
We gaan vanavond spinnen bij Feiko aanvang 19.15 uur. Mocht je iets later zijn is geen probleem.
Spelers zonder vervoer onderling even regelen om met iemand met te kunnen rijden.
Jaap

SDS 1 oefent tiisdei
SDS 1 sil moarn om 20.00 yn Toppenhúzen oefenje tsjin TOP’63 1. Sy fertrekke mei de hiele A-seleksje om 18.45.

SDS A1 hat tiisdei wol trainen
It trainen fan A1 giet tiisdeitejûn gewoan troch. Klaas Visser sil de mannen traine.

Sealtraine
Wat soe it moai wêze dat dit de lêste winterwike is. It is wol de lêste wike fan it sealtrainen.

Ma 17:00-18:00  2/3 E5 Pieter Sytsma
Di 16:45-17:45 3/3 E1/E2 Klaas van der Weg
Do 17:00-18:00 3/3 E3/E4 Karst/Herman

Sealtoernoai F-pupillen
Hatseflats, hee F-pupil. Vul dit formulier in en je doet mee aan het zaalvoetbaltoernooitje van de F-pupillen van VV-SDS op zaterdag 16 februari.
Het toernooi begint strak om 09:00 uur dus om 08:45 uur aanwezig zijn. Het toernooi
duurt tot 12:00 uur.
Dus vul in en we zien je 16 januari!!!
(let op: draag zaalschoenen en neem een goed humeur mee!)
Aanmelden kan tot vrijdag 15 februari 12:00 uur
Hans


Poiesz aksje
De kommende moannen is der wer in aksje bij Poiesz om klups te stypjen. Under de namme “Poiesz Jeugd aksje” kinne klanten wer sparje foar dukaten. En dizze dukaten leverje oan de ein fan de perioade jild op. SDS docht ek wer mei dit jier. Letter hjoed mear hjiroer.

Alde doaze
Gjin foto mar in sportspotsje sa’t dy de Ljouwerter krante stien hat, al moai wat jierren lyn. Wij binne wol benijd wa wie dy mem fan Piter ek al wer is en sit dy Harm al op hânbal. Lês
hjir.

Minne fjilden?
Wij fine it opmerklik at wij sjogge nei it oantal wedstriden wa’t sneon trochgie en nei de klasse.
Klasse 1E: 1
Klasse 2I: 2
Klasse 3A: 4
Klasse 4A: 3
Klasse 5A: 5 
Us konklúzje: hoe leger de klasse hoe better de fjilden.

Olé
In foto mei de hertlike groetnis fan de iene wepmaster. Ja krekt dy mei it burd.

Harsens derby(953)
Sokke goals sjogge je foaral yn Brazilië