Evenementen in november 2022

Efkes balje 7-8
7 augustus 2015
Kompetysjeprogramma SDS 2
11 augustus 2015

SDS 1
In drok wykje foar SDS 1. Jûn traine, moarn oefenje tsjin Beetgum , tongersdei traine en sneon oefenje tsjin Hardegarijp. Beide oefenwedstriden binne út.

Beetgum – SDS-1
Aanvang 19.30  uur.

Vertrek 18.15 uur
Jaap, Ewout, Tjipke, Feiko, Jacob, Erik, Sjoerd de V, Wiebe, Teun, Jurjen, Almar, Laurens, Hendrik, Bauke, Grietsen.

SDS 2
Sij traine tiisdei ek. Nije wike tiisdei sille sy oefenje tsjin WWS.

MC1
Woansdei 12 augustus 18.30 oere giet it wer los mei MC1. Earst efkes foarprate en dan traine. 
Oh ja, sis it efkes tsjin elkoar want miskien sjocht noch net elkenien alle dagen op de side.

Wat hat SDS?
Alle grutte klups hawwe wat mei in ôfkoarting. Mar hat SDS ek wat? Wa’t wat leuks wit kin ús maile.

SDS-look-a-likes (3)
Yn eltse edysje fan de Treffer treffe jim ien fan ús favorite rubriken; de SDS-Look-a-like. De kommende wiken kinne jim de look-a-likes fan de Treffers út de ôfrûne 1 1/2 jier besjen. Hjoed diel 3:


Harsens derby (1574)
Fuotbalhumor!