Weppers moandei 10-1

SDS 1 seal op OFK
9 januari 2011
SDS 1 fjild op it OFK
10 januari 2011

SDS C1
Team sds c1 traint donderdag van 17.00-18.00 in de zaal onder leiding van Anne en Jan.
Vrijdag – 14 jan – gaan wij buiten trainen op het kunstveld van WPB te Sneek.
Tijdstip van vertrek op vrijdag wordt nog bekend gemaakt door de leiders, wij rekenen op jullie komst. Ons motto is, een dag niet getraind is op zaterdag niet gevoetbald.
Leiders c1.

Opjaan
Opjaan foar it nijjiers sealfuotbal toernoai op 15 jannewaris kin nog oant en mei woansdei 12 jannewaris.
Doch it no, want it is skande asto der net by bist !!!!
Gr. Hans
Klik op it logo en ful it formulier yn.


OFK
Moarn sil SDS 1 fjild los yn de foarronde fan it OFK yn Frjentsjer. De folgende spilers fan SDS 1 meie de seal yn en fertrekke om 18.40 út Easterein:
Marten, Jacob Klaas, Erik, Skelte, Harm, Jacob en Redmer.

Sealtraine
SDS 4, 5 en 6 traine woansdeitejûn yn de seal yn Easterein fan 20.30 oan ’t 22.30. Allegear efkes €2,- meinimme.

Reserveshirts
Willen de leiders van de teams die nog in het bezit zijn van senioren-, junioren- en pupillenreserveshirts ( rood met opdruk “Freonen fan SDS “ ) deze inleveren ( bij voorkeur deze week ) bij Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182.
Met vr. groet,
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer SDS.


Horeka-sealtoernoai
It Horeka-sealtoernoai Littenseradiel is juster wûn troch Sporthal De Greidhoeke(Easterein). Sy wûnen yn de finale fan Sporthal De Greidhoeke(Reahûs). Foar de winners spilen Jan-Simon, Feite, Dirk-Yde, Erwin en Ewout en Arjen.

Enne net nei Frjentsjer
Helaas kin ik jun net nei it sealbaljen omdat myn skoansus jirdei is en moarn hat it haadbestjoer har moanlykse fergadering.
Ik winskje jim in protte sukses sadat we sneon fan jim foatbaljen genietsje kinne. 
Groeten Enne

Harsens derby (373)
De goal is wol aardich, mar de assist is pas echt de muoite wurdich: