Weppers freedtejûn

SDS League: Marten nei de "top".
18 februari 2011
Weppers sneon 19-2
19 februari 2011

SDS-sealtoernoai
Sneontejûn is der wer it jierlijkse SDS-sealtoernoai foar senioaren en A-junioaren. Degene dy ’t him opjûn hat wurdt foar 19.00 yn de sporthal ferwachte. De earste wedstryd giet om 19.00 los.

Veenwouden 1 – SDS 1
SDS 1 spilet sneon om 14.30 oere tsjin Veenwouden. De seleksje giet om 12.30 oer fuort en dat binne de folgjende spilers:
Kristian, Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Tsjipke Klaas, Jelmer, Mark, Harm, Wytze, Jort, Jacob, Jaap, Anne.

Zeerobben 2 – SDS 2(oefenje)
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje
Seleksje: Jildert, Hendrik, Henk, Dirk Yde, Sietse, Andries, Arjen, Harm Jan, Bauke, Gerrit, Jan Simon, Syb, Robert, Sjoerd R.

Nijs fan en foar SDS3
Om’t de gearwurking mei it 2e is sa as er is (goed dus!) ha wy al aardich wat trainingen der op sitten.
En as tarieding op dizze wichtige seizoenshelte (no wurde de prizen ferdield) binne we sels op trainingskamp nei Skylge west. No’t nije wike de kompetysje wer begjint wurdt it tiid om te sjen hoe as we der eins echt foar stean.
Dêrom sille we sneon om 13.00 oere oefenje tsjin Foarút 2. In oantal jierren lyn wie dit altyd in drege tsjinstanner, dat we kinne it boarst mar wiet meitsje….
De folgjende matadoren wurde 11.45 oere op de Skoalleseize ferwachte:
Thor Einar Ruiter
Hendrik Engbrenghof
Jentsje Jorritsma
Geert Dijkstra
Ralph Wariman
Gerlof Veldstra
Willem Wijnia
Pieter Kamstra
Eeltsje Postma
Jelte Pieter Dijkstra
Ayanle Barkat
Martin Rienstra
Bote Strikwerda (C)
Om ’t Jan en Sjoerd spilers foar de F5 skoute sille op it ferneamde fuotbaltoernooi yn Vaxjo (Sweden), hat Bote de lieding. As je tinke dat je om ien oft oare reden net balje kinne, dan graach sa rap as mooglik Bote belje, dat kin op it nr. 0614982820
Forza SDS3!!!

SDS 5 – Hielpen 2
SDS 5 oefent om 14.30 oere thús.
De seleksje sjocht der sa út (fan âld nei jong):
Ids
Tjeerd
Sipke
Ype
Buckie
Bertus
Wichard
Robert
Christiaan
Jan
Sytse
Gerlof Jan
Johan
IK 
Groetnis Harm Auke

Opjaan
Foar it sealtoernooi sneontejûn kinne jim jim hjoed noch oanmelde. Doch it no, doch it 
hjir

Klaverjasse(1)
Justerjûn waard der wer kaarten. Wij binne benijd wa’t fan de 12 kaarters hjoed oan it fleis sit of jûn oan de woarst. En wij binne benijd wa’t mear punten hie: Ype of Elly. Tegearre makken se der net folle fan, sa hearden wij…

Klaverjasse(2)
De útslach fan it kaarten: 
1ste Willem Rienstra mei 5705 pnt.
2de Anny Sjaarda mei 5135 pnt.
3de Wilco Overal mei 5133 pnt. 
Tongersdei 17 maart is de folgjende en lêste kear fan dit winterskoft.
We rekkenje op jim. 
Anny

Troch de ankel
It trainen fan SDS 4 , 5 en 6 duorre justerjûn net al te lang. Trienus de Jong gie raar troch de ankel en de aardichheid wie der gelyk ôf. Hjoed die yn it sikenhûs bliken dat hy syn kûtbonke brutsen hat. Dit betekent 1 wike fêst yn it gips en dêrnei 4 wike ringips. Dit komt moai út, want Trienus syn frou, Petra, is fan ‘e wike krekt befallen fan in dochter, Alieke. De kraamsoarch hat der no dus ek in pasjent by.

Mark (E4) wint fototaart SDS-aktiviteit

Afgelopen zaterdag (120211) heeft SDS zich tijdens de Poiesz-jeugdsponsoractie op een originele wijze weten te presenteren. In de winkel in Scharnegoutum waren diverse voetbalspelletjes neergezet waar vooral eigen leden gebruik van maakten. Ook was iedereen erg nieuwsgierig of Wesley Sneijder in levende wijze aanwezig zou zijn. Onder de SDS-leden werd hierover zelfs druk heen en weer gemaild. Degene die hem in de winkel hebben gezien gaven aan dat hij bijna niet van echt te onderscheiden was en dat het SDS-tenue hem ook zeer goed staat. Velen maakten ervan gebruik om eventjes met deze ster voor eeuwig vastgelegd te worden.
Waar de letters SDS voor staan is zelfs onder onze eigen leden niet altijd bekend. In de winkel kon men de betekenis hiervan opschrijven. Uit de goede inzendingen werd Mark Klijnsma als winnaar getrokken en hij kreeg hiervoor een heerlijke SDS fototaart aangeboden.
E- en F-teams met daarnaast nog enkele meiden en dames, wisten het winkelend publiek vaak te overtuigen om de verkregen sponsormunten in de SDS koker te gooien. Deze was dan ook aan het eind van de dag voor meer dan driekwart gevuld. Tellen we daar nog de 4000 sponsormunten voor onze jaarlijkse dropactie bij op dan kan SDS terugzien op een zeer geslaagde sponsordag!
Alle deelnemers en begeleiders heel erg bedankt!!
Tot slot: De actie loopt t/m 2 april. Dus u kunt uw gespaarde munten blijven inleveren zowel in Scharnegoutum als in de Skoalleseize.

Foto’s
Fan de grutte Poiesz aksje yn Skearnegoutum binne moai wat foto’s makke. Wij krigen fan W. Hof in link nei it album. Sjoch
hjir.

Harsens derby(405)
Dat Barcelona tikket fansels altiten wol aardich, mar ek dêr krije je wolris in bal op sekhichte oanspile: