Weppers freed mei seleksjes

Plestik fleskes sparje foar in pannakoai
28 oktober 2021
Sneon 30-10-2021
29 oktober 2021

Keepers

It begjin fan it seizoen hienen wy by de senioaren sa ’n 6 keepers foar 5 teams. Ynmiddels binne wy 5 wedstriden fierder en hawwe wy offisjeel foar moarn noch 2 keepers foar 5 teams…….. Dat wurdt dus ymprovisere…

SDS 1 – Heeg 1

Heeg 1 docht it yn dizze kompetysje prima. Sij stean op it tredde plakje. Trainer is Lykle Bleekveld dy’t earder SDS 1 ek trainde.
SDS 1 moat de punten hjoed mar thúshâlde fine wij.
Dizze seleksje wurdt om 13.00 oere op it sportpark ferwachte en dûkt om 13.15 oere de boks yn:
1 Jaap Toering
2 Luuk van der Schaar
3 Remco Hijlkema
4 Gerwin Sijbesma
5 Jelte-Pieter Dijkstra
6 Wierd Hofstra
7 Peter Hoogerwerf
8 Matthijs Postma
9 Hendrik de Jong
10 Pieter Sijtsma
11 Teun Heeres
12 Erik Haitsma
13 Wiebe Heeres
14 Steven van de Pol
15 Stan Korbach
16 Wesley van de Wint

Sponsoren fan de wedstriid

SDS Vr.1 – DWP Vr.1

DWP VR1 hat 4 punten en SDS VR1 no noch 0. Dat wurdtsje noch jout oan dat wij der fertrouen yn hawwe dat se de earste oerwinning boeke sneon. Te sjen om 12.00 oere.
De seleksje:
1. Petra
2. Marrit
3. Gerry
4.Lysanne
5.Richtsje
6.jildou
7.Seriette
8.Elske
9.Hester
10.Kirsten
11.Femke
12.Larissa
13.Grace
14.Marit
15. Jasmine

Knickerbockers 6 – SDS 2

Mei de bus nei Grins om trije punten op de heljen. Dat is de opdracht dy’t wij SDS 2 mei jouwe.  Knickerbockers hat 3 punten en SDS hat er 9. De bus stiet om 11.55 oere by it sportkompleks en fertrekt om 12.05 oere. Dizze seleksje wurdt op tiid yn de bus ferwachte. Wa ’t fierders noch mei wol mei al mei foar €10,- foar hinne en werom. De IKEA is iepen.
Seleksje: Anco Bervoets, Sjoerd de Boer, Arjen Los, Bauke Dijkstra, Eeltsje Bootsma, Ewout de Boer, Jort Strikwerda, Jurjen Los, Kevin den Haan, Lieuwe Vriesema, Robin van de Weg, Sietse Stoffelsma, Sjoerd de Vries, Tjitse Postma, Tom Wijnia en Wessel Schraa.

Heerenveense Boys 4 – SDS 3

De thúsploech hat in puntsje mear as SDS 3. Net ferlieze soe de taktyk wêze kinne, mar wij tinke dat se gewoan foar de winst gean. Oan de foarhoede fan SDS 3 sil it net lizze, mar wa pakt de keeperswanten op?
De seleksje: Douwe-Jan Vellinga, Lourens van der Pol, Anne Stenekes, Bote Strikwerda, Frank Bervoets, Habtamu de Hoop, Inne Heerma, Jacob-Klaas Haitsma, Jelmer Posthumus, Jildert van der Werf, Mark Postma, Piter van der Pol, Ralph Wariman, Tsjipke Okkema(?) en Yward Zijlstra.

sc Bolsward 7 – SDS 4

SDS 4 mei moarn om 15.00 oere balje yn Boalsert. De seleksje is suver rom mei 13 man: Johannes, Jeffrey, Aiso, Leon, Wiltsje, Michael, Broer-Jacob, Tjeerd, Thomas, Klaas, Ronny & Jeroen en Tim Sweering.

SDS 5 – SSS’68 3 g.n.t.

Bij SDS 5 soene se bliid wêze at it wer in kear trochgiet om ’t it wolris foarkomt dat de oare ploech te min hat. Dit kear mei de hân yn eigen boezem. SDS 5 hat te min………..

Moarntejûn foar €10,- nei sc Heerenveen – Vitesse

Moarntejûn kinne je al foar €10,- al by sc Heerenveen – Vitesse oanwêzich wêze. Je kinne hjir kaarten bestelle. Fan de €10,- giet ek nochris €2,- nei SDS. Net stinne, mar hinne soenen wy wol sizze. De wedstriid begjint om 20.00 oere.

Harsens derby (2320)

Toet, toet…