Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 4-7
3 juli 2012
Weppers sneon 7-7
6 juli 2012

Teamyndielingen
De teamyndielingen foar it nije seizoen binne foar it grutste part klear. Hjoed kinne jim dizze foarlopige seleksjes hjir op de webside besjen. Sjoch by “jeugd”.

A-seleksje
De A-seleksje foar it kommende seizoen sjocht der foarearst sa út:

Anema, Skelte
Boer, de Ewout
Broersma, Feiko
Broersma,Grietzen
Gaastra, Kristiaan
Haan, de Feite
Haitsma, Erik
Haitsma, Jacob-Klaas
Lanting, Wytze
Posthumus, Arjan
Posthumus, Jelmer
Sjaarda,Dirk-Yde
Stremler, Harm
Strikwerda,Redmer
Toering, Jaap
Turksma, Elger
Postma, Johan
Jong, de Dirk
Vries, de Tjeerd
De A-junioaren Wytze Fopma, Jan-Friso Bruinsma en Sjoerd de Vries traine allinnich mei.

Lokwinske
André Vink en Romke de Jong hawwe hjoed harren jierdei. De iene wurdt 47, de oare 25. Foar beide de lokwinsken.

Swartwyt

Fan wa oars krije wij in plaatsje fan ús grutte “held” op in hynder. Margriet Rienstra seach in unike kombinaasje yn de SDS kleuren.

Oefenje
Jûn oefent sc Hearrenfean op it fjild fan de Wâlde tsjin in súdwest hoeke kombinaasje.

Harsens derby(804)
Yn it bûtenlân nimme se dit in “scorpion kick”of in “backheel goal”. Hjir by ús is dit fansels in “
Willy Carbootsje“: