Evenementen in december 2022

Weppers tiisdei 3-7
3 juli 2012
Weppers freed 6-7
5 juli 2012

SDS 2
Om zicht te krijgen op de aanwezigheid van alle spelers tijdens de voorbereiding op het komende seizoen hebben wij alle selectiespelers een brief gestuurd met het verzoek dit door te geven. Ook zouden wij graag over alle e-mail adressen en mobiele telefoonnummers beschikken om jullie tijdig te informeren over het programma e.d.
Tot op heden hebben slechts 6 selectiespelers gereageerd op dit verzoek. Hierbij de oproep om dit alsnog te doen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Jeroen en Marco

SDS 65 jier
Freed 10 augustus bestiet SDS 65 jier. Dit sil net ûnmurken foarby gean. Der sil û.o. in fuotbaltoernoai wêze foar de jeugd en de senioaren. Kommende dagen kinne jim der hjir mear oer lêze en jim alfêst opjaan.
Noch oan ’t it jubileum!

MFT
De linen lizze op it MFT yn Easterein. Fan Klaas Pompstra krigen wij strakke
foto’s.

Fan

Der binne fens en fens. In echte fen is Pieter de Boer, lieder fan D1. Hij kin net sûnder syn Bruce Sprinsteen. Dizze simmer wie hij yn Keulen, op Pinkpop en no sit hij yn Paris bij al wer in optreden fan de Boss. En tuskentroch pikte hij Pearl jam ek noch efkes mei yn Amsterdam. Dat nimme wij him net kwea ôf.


Ronde fan Reahûs yn eare hersteld
Op sneon 21 july (mei de Reahuster Simmerfeesten) organisearje wy de Ronde fan Reahus. Omdat de Feesten yn Reahus 75 jier bestean, hawwe dizze alde tradysje wer nij libben ynblaasd! It is in wielerronde mei start en finish yn Reahus, oer Rien, Itens, Easterein, De Kliuw, Reahus. As der enthousiaste fuotballers (manlju en froulju) by SDS binne dy’t graach fytse binne se fan herte utnoege om mei te dwaan. Dit kin op de racefyts of op de “gewoane” fyts. Mear ynformaasje is te finen op de webside
www.rondereahus.nl op Facebook (sykje op Ronde fan Reahus) en op Twitter (@rondereahus).

Harsens derby(803)
Ho!