Weppers freed 31-5

Weppers tongersdei 29-5
28 mei 2014
SDS F1 nei Haren!
29 mei 2014

Treffer
No ’t hast de alderlêste kompetysjewedstriden west binne kinne wy de einTreffer oftewol de weromsjenTreffer meitsje. Wy hawwe jim help der wol by nedich. Fan elk team wolle wy graach wer in koart seizoensferslach hawwe. Fan inkelde teams hawwe wy al wat binnen. Jim meie it maile nei
DeTreffer@vv-sds.nl!

SDS-WK-Pool
Fansels dogge jim allemear mei oan de WK pool fan SDS. Jim kinne der
hjir alles oerlêze.

Heitedei
Tiisdei hienen wy hjir op de webside stean dat sawol de D2 as de C1 moarn tsjin harren heiten fuotbalje sille. Dit kloppet net hielendal. Moarn fuotballet C1 tsjin de Efkes Baljen-heiten om 9.30 (is feroare) en moandeitejûn spilet B1 tsjin de Efkes Baljen-heiten.

Efkes Balje
Strjieljend moai waar liket it it te wurden en in goed fjild leit der altyd al. Jûn om 19.30 Efkes Balje yn Wommels.

Keatse
Dat dogge se hjoed yn Easterein op de haadklasse. Froulju en mânlju binne dêr fanôf 19.30 oere te bewûnderjen.

Sjurtsje

Juster soan Ferrie mei it útsjurtsje fan de Graafschap en hjoed it thús sjurtsje fan de Graafschap mei heit Fritz, dy’t wakker wille hie om de twa fingers. 

Harsens derby(1288)
Dizze keeper moat mar net op boksen: