Weppers freed 28-11

Seleksjes sneon 29-11
27 november 2014
Ut- en ferslaggen 29-11
28 november 2014

Sneon 14.30 SDS 1 – Bant 1
Moarn de wedstryd tusken SDS 1 en Bant 1. Dizze wedstryd begjint om 14.30. De yntree foar net SDS’ers lykas Banters, Bantsters, Bantenaars en Bantenezen is €3,- ynklusyf programmaboekje en in lotsje foar de ferlotting. Foar leden, freonen en stipers fan SDS is de tagong fergees en kostet in programmaboekje ynklusyf lotsje foar de ferlotting mar €1,-.
Yn it programmaboekje kinne je û.o. lêze wêr ’t de spilers fan SDS 1 binne dy ’t hjoed net meidwaan kinne en de spesjale “band” fan Daan Boersma mei Bant.
Nei de wedstryd is der “Draaiend Rad” yn de kantine!

Trainingsfjild?
De rissultaten fan SC Bant 1 hâlde net oer. Sy steane ûnderoan yn de 3e-Klasse A mei 6 punten. Dat sil dochs net komme troch harren minne trainingsfjild? Klik
hjir.

Efkes Balje
De fisyke striid begjint om 19.30 oere, de ferbale striid freed oerdei. Fia whatsapp wurde de earste tikjes útdield en wurdt  iets dúdliker hoe’t sommigen oer it fuotballibben op freedtejûn tinke. It kin best wol wer in moaie edysje wurde…..

Programma sneon
It programma fan sneon hat in prachtige en betide iepening. Om 8.45 steane alle heiten en memmen en pakes en beppes en broerkes en suskes en buorfrouen en buormannen en alle oare belangstellenden lâns de line bij SDS D1 – Leovardia D3. Sij hope op in moaie wedstriid en in kampioenskip fan D1.
Jim kinne it komplete en meast aktuele programma altyd werom fine op de foarside troch op de giele button te klikken en dan hielendal nei ûnder te skrollen. At jim it wurdt HJIR tsjin komme, binne jim wêr’t jim wêze moatte.

Sponsorkliks
Fansels hawwe wy it leafst dat Sinterklaas syn Sinterklaasoankeapen docht by de SDS-wepwinkel as by de stipers fan SDS lykas Van der Velde yn Wommels. Mocht Sinterklaas dochs wat fia ynternet bestelle wolle dan soe it moai wêze as hy dat docht fia
sponserkliks. As je fia dizze wepside wat bestelle dan giet der in bepaald persentaasje fan de oankeappriis nei SDS. Jim kinne de link hjir fine. Dat is miskien ek wol aardich foar al dy Sinterklazen fan SDS 2!

Beste sportfreonen
Op 27-11-2014 wie de trekking fan de grutte club aksje.
Jimme kinne allegeare sels utfyne at jimme in priis wûn hawwe troch te sjen op
www.clubactie.nl
Of efkes skilje nei 0900-2582228 (dizze info stiet ek op jimme lot!)
We soene it tige op priis stelle at jimme witte litte at der ek ien in priis wûn had.
De haadpriis is yn elts gefal yn súd Hollân fallen, dat we sille wol net op in bydrage foar it keunstfjild hoe te rekenje….
Mei groetnis
Gida Heerma

Alde Treffer diel 2
Juster hiene wij diel 1 fan in interfjoe fan Hinke mei Fritz Korbach, doe trainer fan sc Heerenveen dy’t yn Easterein wiene te oefenjen. Hjoed
diel 2.

SDS-klean te keap op 29 novimber yn de kantine
Sinterklaas is yn it lân en dat bestjut dat je dwaande moatte mei it meitsjen fan in ferlanglistje. Miskien is it tûk om efkes yn
de SDS-wepsjop te sjen. Binne jim fan doel SDS klean te keapen, skilje dan efkes nei Douwe Dirk Reitsma(332500), want hy hat wat SDS klean op foarrie. Hjir kin dan efentueel ek past wurde. 
Moarn sille dizze klean te keap wêze yn de kantine fan 9.30-11.30.

En fansels de nije SDS-sjaal!

Harsens derby(1382)
Op ien of oare manier