Weppers freed 22-3-2019

SDS-League: ‘Op nei de Top!’
20 maart 2019
Sneon 23-3-2019
22 maart 2019

Nije trainer-coach en in leider foar SDS Vr.1

Om ’t Stefan van Krimpen nei dit seizoen stoppet as trainer-coach fan SDS Vr.1 moast SDS op syk nei in nije trainer-coach foar de froulju. It bestjoer fan SDS is tige bliid dat sy it op ‘e nij ticht by hûs fûn hawwe, want Akke-Rixt Zijsling wurdt de nije trainer-coach fan Vr.1 mei Tarina Veenje as leider. Dat is goed nijs!

SDS 1 – Heeg 1


Dit is de seleksje fan SDS: Jaap Toering, Jacob-Klaas Haitsma, Marco Rijpkema, Gerwin Sijbesma, Lourens van der Pol, Matthijs Postma, Bauke Dijkstra, Wiebe Heeres, Frank Bervoets, Wierd Hofstra, Hendrik de Jong, Habtamu de Hoop, Jelmer Posthumus, Jorrit Hofstra en Yward Zijlstra.
Dit is de seleksje fan Heeg: 1 Marten Wijnja, 2 Wâtte Broersma, 3 Jelmer Kiestra, 4 Ruerd Bouma, 5 Jorn Feenstra, 6 Johannes Hoekstra, 7 Frank Hoekstra,
8 Rein Ritzema, 9 Ruurd Ringnalda, 10 Ronald Dijkstra, 11 Eeuwe de Jong, 12 Sebastiaan Elgersma, 13 Bert de Boer en 14 Rients Hietkamp.

Omroppe

Wy binne tige bliid dat ús omropper Enne Bruinsma der moarn ek wer is en de nije lûdsynstallaasje útprobearje kin.

Afbeeldingsresultaat voor enne bruinsma sds

Sc Stiens 2- SDS 2

Om 12.30 op in fjild yn Stiens. Dizze seleksje fan SDS fertrekt om 11.00 oere en moat om 12.30 oere balje: Gertjan, Yward, Anne, Dirk, Feite, Hendrik, Inne, Jesse, Jildert, Jort, Jurjen, Lieuwe, Niels, Ralph en Tjeerd.
Riders: Hendrik E, Tjeerd, Jurjen en Ralph.

Foarút 3 – SDS 3

It soe thús. It is út. Om 14.30 giet SDS 3 foar in fout feest mar foar moaie punten. De seleksje:
Harm-Auke, Auke, Dirk-Yde, Doede-Douwe, Gert-Jan, Ids, Jan-Simon, Jentsje, Jeroen, Pieter, Pieter-Lieuwe, Ronny, Tjeerd en Klaas.
Klaas giet mei eigen ferfier. De rest giet mei in buske lykas Jappie en Henk.

Makkum 4 – SDS 4

Om 12.30 op it sportpark yn Makkum soe SDS 4 oantrede moatte…….

SDS 1 seal ûnderút

SDS 1 seal ferlear woansdei thús fan ZVF 1 mei 4-1. SDS wie neat minder en hie mear kansen as ZVF, mar allinnich Pieter de Vries slagge der mei in punter yn om foar SDS te skoren.

SDS-ArenA

Juster koenen jim op de foarside fan de SDS-side dizze prachtige foto sjen fan de ‘SDS-Arena’. De foto is makke troch Halbe Overal fanút de tsjerketoer. Wy meie de foto wol lije.

Harsens derby (2116)

Ho!

 

 

Letter miskien mear!