Weppers freed 21-3

Seleksjes sneon
21 maart 2008
Weppers sneon 22-3
21 maart 2008

Giet it troch?
Dat it moarn allegear troch giet kinne wij ús net foarstelle. Wij tinke dat
op dizze side hjoed al in melding stiet. En oars sille wij op de meldingen dwaan sadra wij wat witte.

Giet it troch?(2)
De KNVB heeft cat. B district Noord eruit gegooid.
Dat houd in dat alle F, E, D en C spelers vrij zijn.
Voor SDS 1 en SDS 2 wordt het veld gekeurd om 9:00
groetjes Andre

Tip?
Als het competitievoetbal morgen niet doorgaat en jullie hebben niks te doen, kom dan gerust even kijken in Oppenhuizen om 11.30,
want O.N.S. C1 speelt een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van het Deense Odense BK.
Sicco.
Dit wie in aardige tip west mar wy krije no krekt fan Sicco troch dat dy wedstryd ek net troch giet.

SDS
Wij wisten dat der neist SDS yn Easterein ek in SDS 55 wie út Wekerom. Sûnt koart is der noch in SDS. Sjoch op
dizze side en tik SDS yn.
Wij tinke dat de famylje Kamstra hjir mear fan wit.

Wokke

Sneontejûn om 18.00 oere moatte alle SDS 5 spilers harren melden yn Jimbar bij it ûntfangst komitee Daan en Harm Auke. Der sille dan strippe-of dalkaartsjes útdield wurde foar de bus nei Boalsert. Dêr wachtsje in oantal Sjinezen op harren om mei in pear hantaasten it iten waarm en gear te krijen.

Op tiid
Daan Boersma nimt de warskôging dy’t wij fanne wike diene serieus:
Hoi,
Ik ben deze keer wel op tijd hoor, ga half 6 van huis af dat moet op tijd zijn.
Koop eerst wel een paar in de Jimbar en nemen me dan wel mee naar de bushalte dat is maar een half minuutje lopen.
groetjes daan

Net op tiid?
Wy snappe no wêrom ’t dy mannen nei Liverpool it fleantúch misten:
ik kom in bus letter,hawwe ek wat praat no.
groetnis mr 99

Aaisykje
Foar sommige minsken bestiet er mar ien moanne yn it jier dy’t er echt ta docht: Maart.
En dat fanwege it aaisykjen. No hawwe wij dêr ek wol begryp foar. Je binne bûten, je rinne wat yn it lân om, je genietsje fan de waareleminten en je fine soms ek noch wat lekkers om thús te bringen.
Yn de weekkrant Fryslân, dy’t jim tiisdeis allegear fergees yn de bus krije, stie dizze wike in tige nijsgjirrich artikel oer it aaisykjen. 
 
Wij hawwe net sa sear nei de tekst sjoen, mar mear nei de persoan op de foto en hoe’t dy aaisiket…….En dat falt ús wat ôf.

SDS Tassen Registraasje Systeem (TRS)
Mail je tasnûmer nei
info@vv-sds.nl!

Paaspop
Moandei is der Aaipop foar degenen dy ’t fan Fryske musyk en fan gesellichheid hâlde. Sneintejûn kinne je foar de gesellichheid en in potsje dûnsjen nei Paaspop yn it Dielshûs. Hjir spilet SDS’er Klaas van de Weg mei Why Not. De seal giet om 21.00 iepen en de yntree is €5,-.

Penalty(5)
Ien fan de moaiste penaltys is fansels dy fan Panenka op it EK fan 1976(klik
hjir). Amateurs kinne dit kuenstke better net úthelje………………..