Weppers freed 21-1

Weppers tongersdei 20-1
19 januari 2011
Weppers sneon 22-1
21 januari 2011

SDS 1 spilet sneon thús tsjin Zeerobben 1
Sa at it no liket kin der sneon gewoan fuotballe wurde. Sneon om 12.00 oere sil it fjild noch keurd wurde. At dat goed liket dan giet de twadde helte fan it seizoen wer los foar SDS 1. Se spylje om 14.30 oere thús tsjin Zeerobben.
Graach om 13.00 oere oanwêzich.
Dit is de seleksje foar sneon:

 1. Jaap
 2. Marten
 3. Redmer
 4. Arjan P.
 5. Kristian G.
 6. Feiko
 7. Erik
 8. Jacob-Klaas
 9. Tsjipke-Klaas
 10. Harm
 11. Mark
 12. Ewout
 13. Redmer
 14. Skelte
 15. Jelmer
 16. Jacob van W.
Nij lid by de A-seleksje
At jim de spilerslist fan SDS 1 goed besjogge dan sjogge jimme der in nije spiler bystean. Sûnt de winterstop makket Kristian Gaastra (eins noch A-junior)
offisjeel diel út fan it “flaggenskip” fan de klup.
 
Foarútsjen
Voetbalnoord besoarge ús wer in oersicht fan de skiednis dy’t SDS en Zeerobben meielkoar hawwe. Jim kinne der
hjir alles oerlêze.

SDS 2 giet oefenjen tsjin Makkum 2
Zaterdag worden de volgende spelers verwacht: 
Sjoerd B, Jort,  Arjen L, Grytzen, Andries, Jildert, Henk, Bauke, Gerrit, Robert, Sytse, Geert, Bote, Sjoerd R, Eeltje, Hendrik E, Jelte P. 
Aanvang 12.30  vertrek 11.00 
Zorg voor voldoende vervoer
Johan

Datum SDS-sealtoernoai feroare
Woansdei melden wy hjir noch dat it SDS-sealtoernoai plakfine soe op sneon 29 jannewaris. Dit kin spitich genôch net trochgean. De NeVoBo hat dy datum beslach lein op de seal. Der is no yn goed oerlis beslúten om it SDS-sealtoernoai foar senioaren en A-junioaren te hâlden op sneon 19 febrewaris. Dit begjint om 19.00. Jim kinne jim wyks derfoar wer opjaan fia de webside.
Freek, Martin, Jacob von W., Ids B. en Bote steane alfêst op de list.

Útkomsten jeugdenquete
Beste leden,
Langs deze weg presenteren wij de resultaten van de enquête gehouden in oktober van vorig jaar. De jeugdcommissie heeft de focus gelegd op een aantal speerpunten. Welke? Dit kunt u lezen in de eerst komende Treffer.
Namens het Jeugdbestuur van SDS,
Rudy Dijkstra


Kompliment
Hans van der Schaar krige dizze wike in envelop troch de brievebus. Wy fûnen dat wy in grutter komplimint net krije koene….
Groetnis,
De JeugdkommisjeFrans-Hoek-keepersdei
Op 23 febrewaris is der yn Hasselt in Frans-Hoek-keepersdei. Dit is in spesjale keepersdei foar alle keepers en keepsters fan 6 oan ’t 14 jier. Liket it je wat om hjir hinne dan moatte je dit efkes trochlêze.

Fan herte lokwinske!
Redmer Strikwerda is hjoed 23 jier wurden.
Fan herte lokwinske!

Gerrie Snel
Foar wa ’t ôfrûne moandei de dokumintêre oer Gerrie Snel mist hat moat dy seker 
hjir noch efkes sjen.

Harsens derby (381)
Woansdei op it ein fan Ajax – Feyenoord in alderaardichst taferiel mei Lukoki en De Cler:………………Koekoek!