Weppers freed 19-10

Weppers tongersdei 18-10
18 oktober 2012
Ut en ferslagen 20-10
19 oktober 2012

Efkes Balje
Hoera, it giet troch……

Net hoera
SDS E5 tegen NOK E2G giet net troch.
NOK heeft te weinig spelers
groetjes Pieter

SDS 2- Olympia ’28 2
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Arjan P, Jelmer, Elger, Tseard,  Ayanle, Sjoerd vB,  Feite, Jan Simon, , Arjen L, Anne, Willem en Bote.
Flagger: Klaas


SDS 4 – CVVO 6
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Jelte de Boer, Douwe de Boer, Erwin de Boer, Arjen Hallema, Eeltje Postma, Wouter-Jan Postma, Doede Sijsling, Jonathan Gaastra, Jelmer Brouwer, Jelle de Jong, Thomas van der Lake, Gerlofjan Hofstra, Pytrik Hiemstra, Brother-Jacob Greidanus, Peter Stuiver en Bram van Beem
P.s. Voor Jelmer Brouwer en Jelle de Jong is het kwart over 11 aanwezig.

SDS 5 – de Wâlde 3
13.10: der wêze
14.00: fuotbalje
Gert Jan H., Christiaan H., Wichard D., Peter S.,Pieter Lieuwe vd V., Ronny W., Hans vd S., Manolito W., Ype T., Tjeerd D., Rudy D., Robert H, Harm Auke D., Jappie W.

SDS 5
Sij komme om 13.20 op de foto. Allegear der wêze en graach op tiid.

Frou siket De Boer
Mochten der frouen (of mannen) op syk wêze nei in De Boer dan moatte sy moarn by SDS 4 wêze. By SDS 4 fuotbalje dan sawol Jelte de Boer, Douwe de Boer as Erwin de Boer mei. Wy ferwachtsje dêrneist Ewout de Boer(SDS 1 is frij), Ids de Boer(SDS 3 is frij), Eddy de Boer(Ajax moat pas jûns), Jelle de Boer(de fûgels binne al nei Spanje) en Tamme de Boer(The Flyers moatte snein) lâns de kant fan it fjild.

Traind
De B- en C-seleksje hawwe justerjûn noch al efkes traind. Mei mar leafst 11(?!) man op trainen gienen sy earst in ein op de dyk drafen en hawwe sy dêrnei noch efkes noflik balle op it spiksplinternije MFC-terrein.

Wer net Efkes Balje?
De trainingsfjilden lizze der wat minnichjes bij. Justerjûn alles ôflast. Benijd at it Efkes Baljen jûn wol troch gean kin. De mannen binne der oars wol wer wat oan ta, want wij priuwe op Twitter foaral in geestlike efterútútgong bij in oantal fermiende stjerren.

It programma fan sneon
Jim kinne
hjir sjen dat der sneon 12 thús wedstriden binne en 2 útwedstriden.

Bale?
Fansels sille wy flink bale as moarn it fuotbaljen op ‘e nij ôflast wurdt, mar mocht it al ôflast wurde lit de rein dan sneontemiddei ek mei bakken út de himel komme. Wy moatte ús dan mar fermeitsje mei: Tottenham Hotspur – Chelsea, Borussia Dortmund – Schalke ’04 en Juventus – Napoli. De froulju moatte by min waar moarntemiddei dus al de stêd yn en miskien kin se fannemiddei noch efkes wat hite nútsjes meinimme…… 

Harsens derby(867) 
Sa ’n bal kin net net mis fansels………