Weppers tongersdei 18-10

Weppers woansdei 17-10
16 oktober 2012
Weppers freed 19-10
18 oktober 2012

Gjin Training
Wij hawwe trochkrigen dat beide tariningsfjilden te wiet binne. Der kin hjoed net traind wurde.

Jaap jout troch
SDS 1 en A1 hawwe jûn gjin trainen. SDS 1 is sneon ek frij. Kommende tiisdei sil SDS 1 oefenje tsjin Nijland 1.


Marco jout troch
De B en C seleksje giet wol draven. Om 19.30 oere set de nachtmaraton útein.

Ayanle jout troch
De D1 traint Niet.

gr Wytse en Ayanle

 

Leiders en trainers F, E en D pupillen, 

Vanaf 1 augustus is Pieter de Boer wedstrijdsecretaris pupillen.

Voor ALLE aangelegenheden rondom wedstrijden e.d. moeten jullie bij Pieter zijn en niet meer bij Andre. 

gegevens: 

Pieter de Boer 

06-10018187 

pieturrr@hotmail.com


Beker
Sneon is der neist in útgebreid ynhelprogramma ek in nijsgjirrich bekerprogramma. Sa is der sneon om 14.30 yn Snits de kreaker tusken Waterpoort Boys en Harkemase Boys op it Skuttersveld. Yn Dronrijp is der jûns ek noch in aardige bekerpotsje. De ploech fan âld-SDS’er Tsjalling Sikma, VV Dronrijp, sil it dêr om 19.30 opnimme tsjin sneons-earste-klasser FVC. Sjoch hjir foar in útgebreide foarbeskouwing.

Nij keunstgersfjild
SC Berlikum krijt (wol) in nij keunstgersfjild en sy sille dit freed feestlik iepenje. De froulju fan SDS binne spesjaal útnoege om dizze jûn te besykjen mei as spektakelstik de wedstryd tusken de froulju fan SC Heerenveen en SC Berlikum. Eltsenien oars dy ’t ek belangstelling hat is fansels ek wolkom:


Harsens derby(866) 
Dit hienen wy dizze wike ek wol oandoard op it trainingsfjild: