Weppers freed 17-12

Weppers tongersdei
16 december 2010
Weppers sneon 18-12
17 december 2010

A-seleksje SDS hat winterskoft
De A-seleksje fan SDS hat winterskoft en hat sadwaande
moarn dus frij. Eltsenien wurdt wer ferwachte by de
nijjiersresepsje (snertrin) op 8 jannewaris.
DYS

Sealtraine
SDS 2 en 3 sille jûn op ‘e nij yn de seal traine. Sy traine dan fan 19.00 oan ’t 21.00. Allegear wer efkes €2,- meinimme.

B en C junioren yn de seal
Moarn is de flier fan de sporthal yn Easterein it podium foar de balkeunstners fan B en C junioren fan SDS. Fanôf 9.00 oere binne se te bewûnderjen. De foarstelling duorret oant 13.00 oere.

SDS-frouljussealtoernoai
Op moandeitejûn 27 desimber is der wer it jierlikse SDS-frouljussealtoernoai.

Dit begjint jûns om 19.00.   (18:30-22:30)
Dit toernoai is foar de froulju fan SDS DA1 en DA2. 
Wolst meidwan? Stjoer dan sa gau mogelik efkes in mailtsje nei Janneke van den Elshout en Anna-Marijke Posthumus
janneke_e@hotmail.com.

Op keunstgers?
Fan de jeugdkommisje SDS goed nijs:
Tijdens het trainers-leiders overleg kwam de vraag van de leiders en trainers om nog meer het accent te leggen op het winterprogramma door gebruik te maken van kunstgras. SDS heeft hiervoor budget vrij gemaakt om dit te gaan oppakken. Om dit tot een succes te maken zullen wij hulp nodig hebben. Hans van der Schaar zal dit coördineren.

Harsens derby (358)
Fuotballers hawwe net folle mei maskottes en al hielendal net as sy sa ferfelend binne:


Letter mear