Weppers freed 14-1

Weppers tongersdei 13-1
12 januari 2011
SDS nei finales OFK
14 januari 2011

It Nijjiers sealfuotbaltoernooi fan vv-SDS

 
Wa brânt it yn en wol eltsenien it neisjen jaan?
Wa is de topscoorder fan it toernooi?
Wa hat tefolle oaljeballen iten mei âld en nij?
Wa hat tefolle acher de Wii of X-box sitten?
Wa giet er mei de prizen fantroch?
 
Moarn sille wy it allegeare sjen,
mear as 100 fuotballers dogge mei dus it wurd alderferskuorendst spannend!!!!
 
Allegeare op e tiid nei bêd en oant moarn!
 
Jongereinkommisje VV-SDS
Dizze jonges en famkes hawwe harren allegear opjûn.
 
SDS 1/2 oefent moarn bûten yn Frjentsjer

De volgende 16 spelers worden zaterdag verwacht in franeker om te oefenen tegen Nijland 2:

1       andries

2       grytzen

3       feiko

4       arjen los

5       arjan posth

6       jelmer posth

7       henk postma

8       bauke

9       mark postma

10     hendrik de jong

11     syb

12     anne

13     jort

14     robert

15     elger

16     harm jan

 

aanvang 14.00

vertrek  12.45

scheidrechter  friso albada

grensrechter   willem overal

zorg voor voldoende autos

groeten

johan en jeroen


Freedtejûn sealfuotbaljûn?
De sealfuotballers fan SDS 1 moatte jûn noch efkes foar de kompetysje nei De Harkema. Sy hawwe der alles oan dien om de wedstryd út te stellen y.f.m. de finales moarn fan it OFK, mar de KNVB woe net om lyk. Yn gearwurking mei De Harkema wie der al in nije datum fûn, mar dizze moast skrast wurde. De KNVB wol gjin konsesjes dwaan…………

SDS-jeugdsealtoernoai
Moarn sille der mear as 100 jonge SDS’ers meidwaan oan it jierlijkse SDS-sealtoernoai. Hjir it programma:
F-pupillen: fan 8.00 – 10.30
E-pupillen: fan 10.45 – 13.15
D-pupillen: fan 13.30-16.00

Programma OFK
Fannemiddei kinne jim hjir it programma fine foar it Iepen Frysk Kampioenskip sealfuotbal(OFK) yn Frjentsjer. Sawol SDS 1 seal as SDS 1 fjild sitte yn in finalepoule. Wy kinne al wol fêst sizze dat de wedstriden fan SDS 1 seal en fjild tagelyk binne……………

RES-sealtoernoai
RES bestiet dit jier 75 jier. Om dit te fieren hawwe sy dit jier ferskeidene aktiviteiten. Nije wike sneon 22 jannewaris hawwe sy in sealtoernoai wêr ’t RES, ZVF en in “All-Star-team” út Boalsert oan meidogge, mar ek topsealfuotbalklup FC Marlène út Heerhugowaard. FC Marlène is neffens harren webside yn elts gefal “de meest succesolle zaalvoetbalvereniging van het afgelopen decenia…………” Miskien de muoite wurdich om efkes te sjen.

Harsens derby (378)
Mocht in SDS’er iets leuk probearje wolle yn de seal dit wykein dan is dit miskien in idee. Tink der al om dat de fuotten net ferize reitsje: