Weppers freed 12-12

Weppers tongersdei 12-12
10 december 2008
Seleksjes sneon 13-12
12 december 2008

Keepe
It sit SDS 3 net mei wat keepers oangiet. Remco Piek fan de A’s soe moarn keepe, mar no is Harm-Jan siik wurden. Dit betekent dat Remco no by de A’s keepe moat. Hoe ’t it by SDS 3 komt is ús net bekend.

Keepe (2)
Nei in protte hinne en wer beljen is de utkomst dat Marten moarn by us ûnder de latte stiet.
Hy sil nei de wedstryd fan SDS 2 yn Ljouwert as in swel nei de Skoalleseize ta fleane….
Us dank giet ut nei Dick, Klaas en Marten.
Forza SDS!!!
Sjoerd van Beem
Bytekene
It SDS-bestjoer hat bekend makke dat de haadtrainer fan SDS 1, Dick Schuurman, syn kontrakt mei in jier ferlinge sil.

Blauw Wit
Witte jim it noch. De earste wedstryd fan it seizoen fan SDS 5 dy’t net troch gie omdat Blauw Wit 8 net koe. Omdat se doarpsfeest (!) hiene. Dat selde Blauw Wit 8 presteart it no wer om foar sneon ôf te beljen. Omdat se te min hawwe! SDS 5 hoecht sneon dus net te baljen, mar rinne hopenlik al in punt (of mear)  yn op Blauw Wit, want ús twa kear foar de gek hâlde is wat te folle fan it goeie. 
Aant


14.30
SDS 3 spilet sneon net om 12.15 mar om 14.30 thús tsjin Leeuwarder Zwaluwen 3.

Stoffel
No’t SDS 5 net hoecht te fuotbaljen is it moai dat Stoffel al wer in oare bezichheid hat. Hij sil bij SDS 2 flagje.

Midwintercup 2009
Hjoed krigen wy troch fan
de KNVB dat de SDS-froulju harren foarronde foar de Midwintercup spylje op tiisdeitejûn 6 jannewaris yn de Wiardahal yn Ljouwert(ynstee fan woansdeitejûn).

Seleksjes
Fannemiddei kinne jim hjir de seleksjes besjen foar moarn.

SDS C2
Hallo spelers C2,
Zaterdag hebben we nog
een wedstrijd tegen Akkrum C2. We spelen om 11.15 uur.
De Wommelsers vertrekken bij de Brandweerkazerne vandaan om 10.10 uur en samen met de Oosterenders vertrekken we om 10.15 uur bij de sporthal vandaan. Rijders zijn Turksma, Petra, Louke en Okkema, waarvan 1 ook mag vlaggen.
We hopen vanzelf dat het niet wordt afgelast.
Op zaterdag 20 december is er een kersttoernooi voor B en C junioren in de sporthal van Easterein. Het begint om 9.00 uur tot 13.00 uur. Graag bij binnenkomst aanmelden. Dus wees op tijd.
Jullie hebben op vrijdag 9 januari nog een zaaltraining van Broer Jacob Greidanus ’s middags om 17.00 uur.
Schrijf deze data op de kalender. Eventuele wijzigingen ontvang je via de mail
Denk om goed schoeisel!
Marjan Flapper


Jild meinimme
Sytze Kooistra en Eeltsje Postma soenen hiel graach wolle dat alle spilers fan SDS 2 dy ’t noch net betelle hawwe foar it jierlikse uitje sneon efkes €20,- meinimme.

Ek jild meinimme
Voor alle spelers van de C-selectie:
Wil iedereen van de C-selectie morgen 15 euro meenemen? Er zijn slechts 6 personen die wel betaald hebben. 
Groeten Jan


Fotograaf
Henk Bootsma hat in fraagje foar Dick Schuurman:
Foar it fotografische wurk fan dizze ploeg…….ha se al in fotograaf?
Henk.

Fotograaf (2)
Dizze reaksje krigen wy fan Jaap Toering op de fraach fan Henk:
Ja, ik bin al de fotograaf al fan dizze ploeg, ik woe Henk trouwens noch eefkes freechje at ik syn fototastel ek in kear brûke mei…?

Relativere
Lokkich genôch kinne wy hjir it fuotbaljen noch in bytsje relativere. Yn Brazilië binne minsken dy ’t dat wat minder goed kinne. Lokkich genôch rint alles goed ôf:Letter mear!