Seleksjes sneon 13-12

Weppers freed 12-12
12 december 2008
Útslach 13-12
12 december 2008

Hjir de seleksjes foar sneon 13 desimber:

Heerenveense Boys 1 – SDS 1 
12.30 fertrek
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Gert-Jan, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Dirk-Yde, Harm, Redmer en Jaap.

Leeuwarder Zwaluwen 2 – SDS 2
10.40 fertrek
12.00 fuotbalje
Marten, Jildert, Syb, Robert, Remco, Dennis, Geert, Feite, Jan-Simon(?), Sietse, Eeltsje, Hjalmar, Ralph en Willem.
(spilers B-seleksje €20,- meinimme!) 

SDS 3 –  Leeuwarder Zwaluwen 3
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje!!

Anne, Gerrit, Pieter, Sybren, Sjoerd van B., Ids, Hendrik E., Andrew, Pytrik, Gerlof, Jentsje, Sjoerd, Gerlof en Marten.
(spilers C-seleksje €15,- meinimme!!)

SDS 4 – Blauw-Wit ’34 7

11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Christoffer, John, Jelte, Erwin, Lieuwe, Pieter, Bas, Coen, Martijn, Pieter L., Ids B., Douwe en Tseard.

SDS 5 – Blauw-Wit ’34 8
Witte jim it noch. De earste wedstryd fan it seizoen fan SDS 5 dy’t net troch gie omdat Blauw Wit 8 net koe. Omdat se doarpsfeest (!) hiene. Dat selde Blauw Wit 8 presteart it no wer om foar sneon ôf te beljen. Omdat se te min hawwe! SDS 5 hoecht sneon dus net te baljen, mar rinne hopenlik al in punt (of mear)  yn op Blauw Wit, want ús twa kear foar de gek hâlde is wat te folle fan it goeie. 
Aant


SDS A1 – Lemmer A1

13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
De lêste wedstryd foar de winterstop.
We binne sakke nei plak 7, dat der moat moarn wat barre!
Remco Piek, Jelte Pieter, Elger, Albert, Wytze, Ewout, Freek, Bauke, Jacob, Andries, Jarco, Arjen, Ronald, Doede en Peter.
Klaas Pompstra


Blauw Wit ’34 DA2 – SDS DA1
13.30 fuort (by de sporthal wei)
14.30 fuotbalje

We spelen tegen blauwwit 34 DA2   en het is de laatste wedstrijd voor de winterstop de volgende speelsters gaan mee.graag wel wat rijders erbij!!
Geartsje Spoelman, Margriet Rienstra, Wiepkje Hiemstra, Amarins de Haan, Annemarijke Posthuma, Anne Will Zijlstra, Wilma de Pundert, Marleen Postma, Janneke v/d Elshout, Annemarije Hofstra, Sjoukje Drost, Hotske Rispens en
Joutsen Okkema.
Als er drie famkes willen mee doen zou dat mooi zijn!
B
el Jan Bouke maar even 532609
groet jb

Wa binne der net ?
Dirk (blesseard?)
Hendrik (mei as leider fan SDS B1) 
Jelmer (sit yn Dútslân)
Arjan (blessure)
Bauke (blesseard)
Wichard (skotels wer rjocht sette neidat swarte pyten west hawwe)
Floris (Skrok om)
Jeroen (knibbel)
Stefan (lêst fan de rêch)
Donny (Qui?)
Paul (syn
toeter himmelje)
Steffen (blesseard oan de knibbel)
Jan (
nekhernia)
Bote (útrinne)
Peter (dochs net lêst fan de hamstring?)
Jeroen en Ronny (twalingwykein)
Gerrit H (oppasse)
Johan
Rudy
Ivo (slippers passe)
Gert-Jan
Romke
Albert-Jan (kin de Skoalleseize net mear fine)
Jacob S (herstellende)
Rinse (hús te keap)
Doede (gjin idee)
Bram (op ‘e nij mei de frou de stêd yn)
Frans P.
Willem V. (blessure)
Tim
Jort (ankel)
Harm-Jan (siik)