Weppers freed 10-11

SDS-League: FC Wiebes pakt wykpriis!
9 november 2017
Sneon 11-11-2017
10 november 2017

Aan de Leiders/Coaches , trainers en spelers/speelsters,

Bedank de scheidsrechter na afloop voor zijn inzet.
De spelers doen dit op het veld, maar een vrijwilliger kan de erkentelijkheid benadrukken buiten de lijnen, bijvoorbeeld met een persoonlijk dankwoord.
Het is een kleine moeite, waarmee je veel kunt bereiken.
Laat je dankbaarheid niet afhangen van de scheidsrechterlijke beslissingen tijdens de wedstrijd.
Je bedankt de scheidsrechter tenslotte voor zijn inzet.

Met vriendelijke groet,

Dennis Vinke
Scheidsrechter commissie
Vv SDS

SDS 1

It is foar standertteams bekerje sneon.  SDS 1 leit er al út en hat ek gjin oefenwedstriid.

SDS VR1

SDS VR1 hat in streekderby. Tzum VR 1 komt lâns en om 13.00 oere sil dizze seleksje besykje it gemiddelde oantal doelpunten per wedstriid wer heech te hâlden:

Tarina, Gerry, Janieke, Richtsje, Lysanne, Geeske, Alissa, Sieta, Hester, Seriette, Tjitske, Sanne, Kirsten, Agnes, Jeska

Flagger: Bertus

SDS 2

Makkum 2  komt op besite. Om 15,00 oere de thúswedstriid. Dizze seleksje sil it dwaan:
Lourens van der Pol, Remco Hylkema, Anne Stenekes, Bote Strikwerda, Dirk de Jong, Feite de Haan, Hendrik Engbrenghof, Jesse van der Weide, Jort Strikwerda,  Marten Faber, Piter van der Pol, Sjoerd de Vries, Wiebe Vellenga en Jurjen Los

SDS 3

Ek SDS 3 nimt it op tsjin Makkumers. It tredde is de tsjinstanner. De wedstriid begjint om 14.30 oere.
De seleksje:
Ayke Hiemstra, Gertjan Hiemstra, Harm Stremler, Henk Postma, Jan-Simon Jelsma, Klaas van der Weg, Peter Sybesma, Pieter Kamstra, Pieter-Lieuwe van der Valk, Ronny Wagenaar Tjeerd Dijkstra, Wichard Deinum, Willem Wijnia

SDS 4

Om 14.00 oere op ‘e Jouwer de wedstriid sc Joure 6 – SDS 4. Dizze stjerren sille it dwaan moatte:
Allert Turksma,  Doede Sijszeling, Douwe Doede Koopmans, Gert-Jan Hessels, Ids de Boer, Igor Kalinowski, Johan Postma, Jorrit Veldman,, Peter Stuiver, Rick Hendriks, Sytse Hibma, Tseard Verbeek, Wietse Vink en Wouter Jan Postma

Stân fan saken

Hoe’t alle SDS teams der foar steane yn dizze kompetysje  kinne jim hjir sjen.

Mei de bus nei Knickerbockers!

SDS 2 spilet nije wike sneon 18 novimber út tsjin de Knickerbockers út Grins. In moai ‘buspotsje’ tochten wy sa! Yn de bus is noch romte foar supporters. Jou je op fia info@vv-sds.nl! Jurjen Eringa giet sawisa mei en nimt de mannen nei de busreis mei nei de jierdei fan syn suske Djoeke.

Harsens derby (1943)

De keeper is de bal efkes kwyt! 😉

Unlucky mate! 😂

Een bericht gedeeld door Grass Root Goals (@grassrootgoals) op