Weppers freed 1-2

Weppers tongersdei 31-1
30 januari 2013
Útslagen sneon 2-2
1 februari 2013

A1
At it moarn trochgiet om 13.30 yn de boks….

Seleksje Broekster Boys 1-SDS 1
Aanvang: 14.30 uur
Vertrek: 12.30 uur.
Aanwezig: 11.00 uur
Ewout de Boer, Feiko Broersma, Elger Turksma, Erik Haitsma, Jakob/Klaas Haitsma, Wytze Lanting, Jelmer Posthumus, Harm Stremler, Redmar Strikwerda, Jaap Toering, Tjeard de Vries, Wytze Fopma, Johan Postma, Dirk de Jong, Ayanle Barkat.
AIs de wedstrijd afgelast wordt spelen we tegen TOP’63 in Workum. Als de wedstrijd tegen TOP’63 ook niet doorgaat dan gaan we trainen.
Met vriendelijke groet,
Jaap de Blaauw


Seleksje SDS 2 – Balk 2
13.15 oere der wêze
14.30 oere spylje
Seleksje:
Sjoerd, Bauke, Jelte-Pieter, Gerrit, Feite, Sytse H. Jan Simon, Hendrik, Arjen, Syb, Henk, Sjoerd, Anne, Jort, Bote, Kristiaan, Robert en Willem.

Seleksje SDS 3 – Heerenveense Boys 3
11.15 der wêze
12.30 oere spylje
Hierbij de selectie van SDS 3 mocht het voetbal morgen doorgaan: Andries L, Bote S, Geert D, Gerrit K, Hendrik E, Ids d. B, Jan S, Jentje J, Mark P, Pytrik H, Sjoerd R, Stefan v. K, Ralph W, Remon R.

Sealclinic E-pupillen
Ús grutte jeugdtrainers talint Ayanle Barkat sil kommende sneon de E-pupillen ûnder hannen nimme. Om jimme allegear genôch oandacht te jaan is de groep yn 2en opdield.
E1 en E2 traine fan 09:00 oere oant 10:30 oere
E3, E4 en E5 (en nije talinten) traine fan 10:30 oere oant 12:00 oere.
Opjaan hoecht net, meidwaan wol!!!
Hans


Fluitsje
Wij hawwe gjin idee at him al fluiters melden hawwe foar it sealtoernooi yn Ljouwert fan D1 op sneontemiddei, mar krije wol in tip troch: soe it ek wat wêze foar twa C1 spilers dy’t no net hoege te fuotbaljen?

SDS-klean bestelle
Binne der noch SDS leden die SDS klean út de webshop ha wol, dan kin dat noch. Bestel gau dan ha jim midden april noch de klean.
Dus wêz der by!!!
Gr
DDR

Giet wol net troch
It is noch net wis as de kompetysjewedstryd fan SDS 2 tsjin Balk 2 moarn wol trochgiet, mar it is al wis dat de skaadwedstryd tsjin IJVC 2 yn elts gefal net trochgiet.

PSV – Feyenoord
PSV mei dan wol yn de beker wûn hawwe fan Feyenoord, wij soene ús as PSV-supporter yn it hier en yn it burd klauwe fan skamte at je
dit sjogge.

Mourinho
Wie it net Ballotelli dy’t altiten rop “Why always me’. Yn Spanje is ek
in koach dy’t dat no ropt.

Alde doaze
Wij slute net út dat
dit in taspraak is fan Tinus Hoekstra rjochte op SDS 1, omdat sij kampioen wurden binne. 

Harsens derby(947)
Nei de “Panenka”hawwe wy no ek de “Kulokorpi”: