Weppers en seleksjes

SDS League: 3 wykpriiswinners!
19 februari 2015
Nijland 1 – SDS 1
20 februari 2015

Efkes Baljen
Fanwege de rein giet it Efkes Baljen net troch.

Krokuscup op it MFT!
Woansdei 25 febrewaris wurdt der op it MFT yn Easterein in toernoai organiseare foar alle D-pupillen. Der sil fuotbald wurde om de saneamde Krokuscup. Der wurdt 4 tsjin 4 spile mei lytse goaltsjes. Der wurdt fuotballe mei in plofbal en op sealskuon. It toernoai begjint om 13.30 oere. Alle D’s hawwe al in opjefteformulier krigen fia de mail. Je kinne je hjir opjaan.

Programma
Kommende sneon stiet der fan alles wat op it programma. Kompetysje wedstriden, oefenwedstriden en sealkompetysjewedstriden.
Jim kinne it komplete oersicht
hjir sjen.

Nijland 1 – SDS 1 (kompetysje)
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Grietzen, Bauke, Jacob, Hendrik, Tjipke, , Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Wiebe, Sjoerd de V, Tjeerd

SDS 2 – Scharnegoutum 1 (oefen)
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Kristiaan, Jort, Ruurd, Geert, Broer Jacob, Feite, Pieter K, Bote,  Allert, Ralph, Jesse, Pieter W

Dronrijp/Foarút A1 – SDS A1 (kompetysje)
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje

Teun, Pieter, Jurjen, Jelle Jan, Lourens, Martijn, Almar, Pieter, Foeke, Douwe, Remon, en 2 of 3 B’s
Flagger: Klaas Overal


Efkes Balje

Ien fan de Efkes Ballers stie dizze wike foar in rek gekleurde fuotbalskuon. Hij moast nije ha en de oare Efkes Ballers binne no sa benijd hokker it wurden binne: dy mei automatyske rinlinen of dy mei snelheidsûndersteuning op de earste twa meter. Jûn om 19.30 sille sij it witte.

Klaverjasse

Jûn om 19.30 kinne de kaarters harren gerak wer krije. Sij meie al wer los yn de kantine foar trije “beamkes”.

Lokwinsken
Wij lêze en wij heare: Berber en Jelke hawwe der in broerke bij en Robert Sijbesma en Wiepkje Hiemstra in soan: Sven is syn namme. Fan herte lokwinske

SDS B1
Sij hawwe juster jûn oefene yn in iiskâld Drylts tsjin YVC B1. Einútslach wie 3-0.

Nijland 1 – SDS 1
Fannemiddei kinne jim hjir alles lêze oer de kraker fan moarn: VV Nijland 1 – SDS 1.

Harsens derby (1438)
Dit moat Erik Haitsma ek wol kinne: