Evenementen in december 2022

SDS League: Johan Delfsma pakt de 1e priis!
3 januari 2006
Wepperkes -tongersdei-
4 januari 2006

Drokke wike
It is dan wol fuotbal winterstop, dochs is der dizze wike genôch te dwaan. Wij rinne it efkes mei jim troch.
* Foarronde Midwintertoernooi op 4 jannewaris jûns yn de sporthal yn Easterein. Mei ûnder Easterlittens, WPB, Balk, Bakhuzen, Workum 2 en CAB. Altyd leuk fansels.
* Foarronde Midwintertoernooi op 6 jannewaris jûns yn de sporthal fan Easterein.mei SDS 1 tsjin Balk 2, Nok, Hielpen, Oudega en Arum. Soks meie je net misse.
* Foarronde Midwintertoernooi op 6 jannewaris yn de sporthal yn Koudum mei SDS 2 tsjin û.o. Mulier, QVC en Oeverzwaluwen. Fine je Easterein net fier genôch kinne je altiten noch nei Koudum
* Hurddrave, snertite, bierke drinke en taskôger wêze bij de fêst tige spannende fuotbalkwis. En dit allegear yn de kantine.

Easterein stie op syn kop
It wie âldjiersjûn en nijjiersdei grut feest yn it kafe fan Easterein.  

Wa foaral opfalt op de foto is it folgende:
– It giet poerbêst mei de blessure fan Jacob Plantinga. Hij stie op drums.
– De brourren Okkema hoechden net yn it hea
– Klaas Visser rookt ek yn it nije jier noch altiten
 Dirk Yde en Samme wiene der ek

Hawwe jim noch nijs? Mail it nei info@vv-sds.nl!