Wepperkes -woansdei-

Wepperkes -tiisdei-
12 september 2005
Wepperkes -tongersdei-
14 september 2005

Nije sokken
Kommende sneon binne der wer nije SDS-sokken te krijen yn de SDS-kantine. Tineke Vink stiet se te ferkeapjen fan 9.00 oan ’t 11.00 oere. Sy kostje €9,-. Sjoch yn de Fanshop hoe moai de sokken der útsjogge.

Futsal
SDS 1 spilet jûn foar it earst dit seizoen wer thús yn de sporthal fan Easterein. Sy spylje jûn om 20.00 oere tsjin Old Forward. Kom allegear!

Goeie nûmer
Noch efkes foar de spilers fan E4. Dit is it goeie tillefoannûmer fan harren trainer Paul de Boer: 0515-333448

Nij SDS-talint
Nei Jan-Peter Bootsma mei ek Teun Heeres it by SC Heerenveen probearje. Dizze spiler fan SDS E1 is foarich jier skouten troch Heerenveen en mei de kommende 5 wiken 1x yn ‘e wike by SC Heerenveen traine. Nei dizze perioade fynt der wer in nije seleksje plak.

Nije trainer WPB?

Floris Hiemstra traint dit jier D1. “Ja”, sei Floris,”Wa hie dat tocht, ik trainer”. Freddy Scheltema sei tsjin him: “Dochst it harstikke goed. Moast gau de trainerspapieren helje en dan trainer wurde fan WPB”. De lêste man fan SDS 1 sil hjir oer neitinke.

Moai op ‘e tiid thús
Hartsikke moai dat C1 wûn hat mei 11 – 0 fan Frjentsjer mar se hienen de trainer wol efkes melde kinnen dat hja in wedstriid hiene. Stean ik dêr om 19.00 oere de piontsjes del te setten moat ik fan Floris hearre dat der gjin training wie.
No ja, wie ik ek ris betiid thús….
Freddie
P.s. Fan hearen en sizzen hawwe wy dat Fred in pracht fan in parkourke útsetten hie en dat hy dat no hielendal allinnich ôfwurke hat.

SDS E4 rollet Workum op
Zaterdag jl. speelde E4 tegen Workum. Het hele team was compleet en kom met 9 man spelen en 1 wissel. Workum kroop in de verdediging door steeds drie man achter te houden. hierdoor had SDS een overmacht op het middelveld. Door compact te spelen en de linies naar voren op te schuiven werd er zeer goed gespeelt. Man of the match werd Zi Yao He; (dé Peter Hanson van SDS). Mooie voorzetten kwamen er van Jan Thomas (Yildirim) van de linkerkant. Spits Douwe maakte dit mooi af. Ook Maikel scoorde evenals Jurjen en Casper. Marco en Martijn deden goed werk op het middenveld en pakten vaak de tweede bal. De eerste helft stond Bouke op doel en de tweede helft Stefan. De uitslag was 0 – 11.

Nijs fan SDS 3
Ik heb nog een nieuwtje van het”JOIN THE WINNING TEAM” front.
SDS-3 timmert behoorlijk aan de weg en iedereen wil bij ons team aansluiten. Daarom hebben we een vaste grensrechter aangetrokken en na alle brieven van de solicitanten te hebben bestudeerd kwam er een persoon uit de bus die het beste bij ons past en dat is Ivo Donath geworden. Hij heeft een kontrakt getekend tot het einde van het seizoen. Komende zaterdag maakt hij zijn debuut in de arena in Franeker. 
Groeten Wicky.

Aardich putsje
Willem Overal hie fan ‘e wike in leuk putsje yn België…

Willem wie gau klear……..
 
Doelpunten
Krekt as ferline jier wurde de doelpunten ek dit jier wer bijholden. Sjoch bij senioren en stel fêst dat de SDS 5-ers dit jier goed begjinne.
 
A1 ek op de alvetalfoto
Mei Marco Hoekstra hiene wij sneon de ôfspraak makke om A1 efkes op de foto te setten. Rom foar healwei trijen soe dat maklik efkes kinne. De skiedsrjochter woe der neat fan witte. Hij woe nergens op wachtsje. Gelokkich hiene wij efkes bij de taktyske besprekking west en wij hawwe dus wer in tige alternative alvetalfoto.


 
In favorite side
Elkenien hat sa syn eigen favorite side op it net. Sa ek Gerrit Terpstra. Hij start op mei www.vv-sds.nl , sa as safolle en giet dan gelyk oer nei :