Evenementen in december 2022

SDS’ers derop út!
22 februari 2005
Wepperkes -tongersdeitemiddei-
24 februari 2005

SDS – froulju 1975/1976
Wy krigen in mailtsje fan Jetske Bakker-Reitsma. Sy koe ús fertelle dat de foto fan dizze SDS-froulju makke is yn é hjerst fan 1975. De foto is nommen by Âldegea(W).


steand: Jan de Jong, Tineke Boersma, Baukje de Jong, Reinskje Kooistra, Janke van der Valk, Aly Klijnstra, Melinna van der Valk, Jeltsje Wijngaarden, Winny en Wiebe de Boer
sittend: Janny Klijnstra, Jetske van Beem, Atty Zijlstra, Janny Kooistra, Jetske Reitsma, Yvonne Visser, Ankie de Boer en Thea Sixma.

Jetske bedankt!

Agenda
Der is, as it waar in bytsje better wurdt, wer genôch te dwaan de kommende tiid. Wy hawwe dan ek de agenda mar wer ris wat oanpast. Sjoch by “agenda” wat der allegear te rêden is.

SDS-League
Moarn kinne jimme hjir de nije stân besjen…….Echt wier!!

Mear…???
Hawwe jimme noch mear? Mail it nei info@vv-sds.nl.