Wepperkes -tongersdei-

Wepperkes -woansdei –
19 oktober 2005
Wepperkes -freed-
21 oktober 2005

SDS 5 ûnderoan
SDS 5 stiet op dit momint sûnder punten ûnderoan de ranglist. Dat wylst sy wûn hawwe fan SSS. No docht bliken dat SSS út de kompetysje stapt is en dat SDS de punten kwyt is. Ek de 7 goals dy ’t sy tsjin SSS makke hawwe binne dêrmei fuort. It is no te hoopjen dat BCV net út de Earste Klasse stapt………

Midwintercup 2006
Hjir alfêst de data’s foar de foarrondes fan de foarrondes fan de Midwintercup 2006:
Woansdei 4 jannewaris fan 18.30-22.30 en
Freed 6 jannewaris fan 18.30-22.30

Stille oanbidster?
Nou SDS uit Easterein… gefeliciteerd met jullie eerste zege!!!!EINDELIJK VAN DE NUL AF!
Ik heb jullie met belangstelling gevolgd in de Leeuwarder Courant en dacht elke maandag als ik de krant open sloeg: nu zal het Frankena en zijn team toch zeker wel een keer gelukt zijn?
En zie daar… jawel de eerste zege.
Ga zo door en doe de groeten aan de trainer.
Marjanne

Huntelaarinoranje.nl?
Bondscoach Marco van Basten giet hielendal mei yn syn tiid. Sa beslist hy net allinne wa ’t der folgend jier mei it Nederlâns team mei meie nei ’t WK yn Dútslân mar lit hy ek it Nederlânske folk meistimme. Sa binne der al 2 websides oprjochte. Dat binne:
 Kalouinoranje.com
 Markmoetmee.nl
Wy ferwachtsje binnenkoart no ek de webside; Huntelaarinoranje.nl. en miskien ek wol ………..

RobertsybesmaynSDS1.frl?

Wa is dat?
Welke “beroemde” SDS’er easket hjir de mid-mid-posysje op?

Mail jim antwurd nei info@vv-sds.nl!
(sjoch foar mear foto’s op www.bogermanwommels.nl)

Letter mear!