Wepperkes -tongersdei-

Freulewepperkes
10 augustus 2005
Wa wint "de Keninginnerit"?
12 augustus 2005

Geruggies
En ús nije rubryk kinne wy in oantal “geruggies” melde.

Geruggie 1: Der giet in geruggie dat Wicky en Kees werom keare by de A-seleksje op eigen fersyk, omdat sij 4 doelpunten tsjin yn ien wedstryd te folle fine.

Geruggie 2: Jappie Wijnia wurdt wer keeper bij SDS 3

Geruggie 3: Daan Boersma is op syk nei in hús yn Easterein omdat hij graach lid wurde wol fan de klup fan 50 en yn de ferûnderstelling libbet dat Wommelsers net lid wurde kinne

Geruggie 4: Dirk Yde Sjaarda hat de lisfyts liend fan Aant om de Cauberg te beklimmen

Geruggie 5: Der hat sich wer in nije lid oanmeld bij SDS. It skynt in efterneef fan Grutte Pier te wêzen en neffens it geruggie moat hij noch wat ôftraine. Wy hawwe ûnderwilens in foto.