Wa wint "de Keninginnerit"?

Wepperkes -tongersdei-
10 augustus 2005
Wepperkes -freed-
12 augustus 2005

Sneon geane der hiel wat SDS ‘ers de Cauberg opfytsen. Oftewol “de Keninginnerit fan Rûnom Easterein”. It is foar de 3e kear alwer dat dizze tocht ferriden wurdt. Noch nea dienen der safolle mei(21 dielnimmers!).
Wy hawwe de foltallige list fan dielnimers yn Valkenburg te pakken krije kinnen mei harren rêchnûmer. Omdat Tsjipke winner wie yn’e lêste edysje, mei hy starte mei nûmer 1:
 1. Tsjipke-Klaas Okkema
 2. Marco Hoekstra
 3. Anne Stenekes
 4. Dirk-Yde Sjaarda
 5. Durk Okkema
 6. Watze Zeinstra
 7. Feite de Haan
 8. Robert Sybesma
 9. Abe-Jan Stegenga
 10. Samme Overal
 11. Dirk de Jong
 12. Marten Faber
 13. Pieter Sybesma
 14. Jan-Simon Jelsma
 15. Peter Sybesma
 16. Jeroen Brouwer
 17. Dennis Dijkstra
 18. Pieter Kamstra
 19. Harm-Auke Dijkstra
 20. Stefan van Krimpen
 21. Jan Stenekes
Wy binne wol benijd wa’t jim as favoriet sjoche foar dizze keninginnerit oer de Cauberg. 

Wa is foar jim de favoriet?
Mail it nei
info@vv-sds.nl!!


De Cauberg is wol aardich steil!

Sokke buorden komme je as fytser leaver net tsjin.