Wepperkes -tongersdei-

ONT-SDS-nijs
12 mei 2005
Seleksjes ONT 1 en SDS 1
13 mei 2005

SDS 2 wint yn Assen
SDS 2 hat fan ‘e jûn de bekerwedstryd yn Assen tsjin LTC wûn mei 2-4. Dat binne dus hiele goeie berjochten. Der binne no noch 2 ploegen oer op sneon. In geweldige prestaasje fan de mannen fan Klaas Okkema.

Net oer Grins
Wy krigen in mailtsje fan Jurriaan. Dat de supporters fan SDS 2 hjir efkes omtinke wolle:
Even een tip voor de mensen die via Groningen naar Assen willen gaan. Vanaf 20.00 uur is de A28 tussen Eele en Groningen afgesloten.
Jurriaan

Penaltys
Mochten der jûn penaltys nommen wurde moatte. Klik
hjir noch efkes foar de offisjele regels by it nimmen fan in strafskop.

SuperSkoalleseize
Sinds gisteren heeft “de Skoalleseize” zijn eigen 3×80 apere stroomvoorziening. E.e.a is niet zonder slag of stoot gegaan. Vele vrijwilligers hebben menig uurtje aan de schep gestaan om alle kabels op tijd in de grond te krijgen. Maar het resultaat mag er zijn.
“De Skoalleseize” is er voor de komende jaren wat de stroomvoorziening betreft helemaal klaar voor.
Ook is  rekening gehouden met de stroomvoorziening van onze dorpsfeesten en een eventuele uitbreiding van velden en verlichting daarvan.
Rest ons nog even te melden dat bovenstaande niet gelukt was zonder inspanning van Installatiebedrijf Theo de Jong en zijn medewerkers.
Vooral Theo heeft niet alleen bedrijfsmatig, maar ook als vrijwilliger zijn steentje bijgedragen.
Waarmee wij maar willen zeggen: zonder vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook geen skoalleseize !
Wij hopen dan ook dat de komende tijd waarin nog veel moet gebeuren wij kunnen blijven rekenen op deze mensen.
Bestuur Stichting “De Skoalleseize “


Sjirtsjes ruilje
Mochten der jûn nei de wedstriid fan SDS 2 of sneon nei de wedstriid fan SDS 1 spilers wêze dy ’t hun sjirtsje ruilje wolle dan riede wy it oan dat net te dwaan. Wêrom net? Klik hjir.

Wa krijt de titel?
Sneon om 16.15 oere sil hopenlik dúdlik wurde wa’t de 1ste klas kenner fan de 2de klasse is. Mochten der guon gelyk einigje dan sille wy letter op de middei op tapaslike wize de lotting dwaan foar it horloazje.

Noch 311 doelpunten te gean
Klaas Pompstra hat in moaie tabel makke, wêryn te sjen is hoefolle doelpunten at er dit jier makke binne troch de ferskate alvetallen. Ek in fergeliking mei foarige jierren. Yn fergelyking mei foarich jier (in topjier) moatte der noch 311 doelpunten makke wurde. Dat sil yn goed 40 wedstriden dy’t noch spile wurde net slagje. Of wol?