Wepperkes -tongersdei-

Wepperkes -woansdei-
19 september 2007
Seleksjes sneon 22-9
21 september 2007

Futsal: SDS 1 op wei nei de folgende ronde
SDS 1 hat justerjûn mei 4-3 wûn yn Heerenveen fan Futsal Heerenveen 2.
Heerenveen 2 socht lyk de oanfal en fleach oer it fjild. SDS die it rêstich oan en makke krekt foar de rust 1-0 troch Anne Stenekes(alwer!!). De twadde helte socht Heerenveen noch mear de oanfal en probeare de iene nei de oare snelle oanfal op te setten. Dit slagge 1x en makke de 1-1. SDS kaam der gefaarliker út en troch 3 wereldgoals(Skelte(2x) en Feite) kaam SDS mei 4-1 foar. It waard noch al 4-3. mar dat die der net mear ta.
SDS hat no 2 wedstriden wûn yn de beker. SDS moat oer 2 wiken noch tsjin Haskerland.

Yn ‘e pronk
Foar eltsenien dy ’t sneon thús fuotbalje moat riede wy oan om fan te foaren noch efkes nei de kapper te gean of yn elts gefal foar de wedstryd it hier noch efkes te dwaan. Grutte kâns dat der sneon yn elts gefal foto’s makke wurde fan SDS 1, 2 en fansels de Famkes en Froulju.

Ledegearkomst
Set it fêst yn jim aginda! Op moandei 29 oktober is de folgende SDS-ledegearkomste. Dizze sil yn de nije kantine plakfine.

SDS-sokken
Enne Bruinsma meldt ús dat der kommende sneon wer SDS-sokken te ferkrijen binne. Fanôf 9.00 yn de tydlike kantine.

Min waar!
Sa ’t it no liket is it sneon om 14.00 oere better waar yn Easterein as hjoed. Wy sjogge namelijk gjin buien op de buienradar fan sneontemiddei boppe Fryslân:


De Telegraaf
De Telegraaf komt mei in spesjale aksje foar KNVB-leden. KNVB-leden meie de krante in skoft lêze op sneon, snein en moandei foar in prikkie(klik
hjir). De webmasters litte witte dat sy der yn elts gefal gjin gebrûk fan meitsje; “as it hast neat kostet, sil it ek wol neat wêze..”

At jim noch wat te melden hawwe, dan kin dat. Maile kin nei dit adres.