Seleksjes sneon 22-9

Wepperkes -tongersdei-
20 september 2007
Wepperkes -freed-
21 september 2007

SDS 1- Broekster Boys 1  14.30 oere 
Skelte, Syb, Erik, Tsjeard, Floris, Hendrik, Tsjipke, Henk, Tjalling, Dirk Yde, Dirk, Korné, Harm, Jaap  en Anne.

SDS 2 – Drachtster Boys 4   12.00 oere fuotbalje (der wêze 10.45 )
Jacob Klaas, Feite, Jildert, Arjan, Jelmer, Redmar, Dennis, Gerrit, Kasper, Pieter, Jan Simon,  Sjoerd,  Ralph en Sybren

Leeuwarder Zwaluwen 4 – SDS 3     14.30 oere (fuort 12.53)
Douwe, Bauke, Paul, Donny, Bote, Jos, Remco, Steffen, Wichard, Wouter, Anco, Jentsje, Hjalmar, Pytrik en Jappie.

sc Franeker 7 – SDS 4    14.30 oere 
De kopposysje moat ferdigene wurde. Om tsjinstanners net wizer te meitsjen dan at se al binne (scouts bij de training?) meie wij gjin nammen mear neame.

SDS 5 – Heeg 4   14.30 (der wêze 13.30 mooglik dat we dan earder begjinne kinne)
Jaap,  Ids, Bertus, Stoffel, Harm Auke, Tjeerd, Aant, Piet, Durk, Jacob, Roel, Ype, Folkert en Klaas.

Net de greide yn:

Robert S (mage)

Robert H. (knibbel)

Stefan (rêch)
Jelte () 
Arien ()

Klaas M. (knibbel)

Sipke (skiedsrjochter EK)

Geert ()

Wesley (blessure)
Jeroen W ()
Eddy ()

Jeroen B.(knibbel)

Willem (knibbel)

Sjoerd (ynskriuwe as Cambuur fan)

Frank (hekkelje)

Jan (lêst fan magnetysk fjild)

Gerrit H. (bliuwt secret)

Christiaan (yn nije kantine oan de slach)

Jelle (eksursje liede bij Aldemardum)

Ype B. (ankel)
Andrew ()

Trienus (knibbel)

Gerrit T.(knibbel)