Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -moandei-
28 februari 2005
Winterske wepperkes
2 maart 2005

Sonderen
Sneon wie de Fugro op ‘e Skoalleseize om te sonderen. Hjirmei besjogge sy hoe de grûn der útsjocht wêr skylk de nije kantine op boud wurde sil.


Soenen de tegels it hâlde?

It kin krekt.

Dit moat ek de dieder wêze fan it fernielen fan de fjilden yn Wommels. Lokkich genôch kin de foarsitter fan de Skoalleseize him fan gesicht.

Miskien letter mear!