Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -moandei-
31 januari 2005
Wepperkes -woansdei-
2 februari 2005

Spannend!!!
Kommende sneon giet it wer oan mei de kompetysje. Altemets at it waar net te folle reinwetter jout.
SDS 1 moat as ienige thús. Tsjinstanner is ONT. De stân op de ranglist?

2

SDS 1

12

7

1

4

22

26

12

3

ONT 1

12

7

1

4

22

30

19


SDS 2 moat nei Stienwyk en ek dat giet om de punten want der sitte dan wol 4 plakken ferskil yn de posysje mar it giet mar om twa punten ferskil tusken beide

4

SDS 2

12

5

3

4

18

20

19

5

Noordscheschut 2

12

5

2

5

17

28

26

6

Olympia’28 2

12

4

4

4

16

33

28

7

HZVV 2

12

5

1

6

16

27

28

8

Olde Veste’54 d’ 2

12

5

1

6

16

25

29

SDS A-1 sil nei GAVC moatte. 2 punten ferskil jout ek oan dat it der om giet.

6

GAVC A1

12

5

3

4

18

26

27

7

SDS A1

12

5

1

6

16

20

29

SDS B1 spilet dan echt de topper tsjin jv Bolsward. De nr 1 en 2 op de list. Winne is needsakelik. It begjint dêr 10.45 oere.

1

SDS B1

12

11

1

0

34

63

14

2

JV Bolsward B1

11

11

0

0

33

84

11

Sjurtsjes
Hjoed de dei sjogge wy in protte fuotballers yn de frije tiid rinnen yn sjurtsjes fan grutte ploegen mei op de rêch nammen fan bekinde fuotballers. It is mei namme de jeugd dy’t dit leuk fynt.
It like ús no wol aardich om safolle mooglik fan sokke sjurtsjes mei in SDS-er op foto te krijen. Derom starte wy de aksje fenfan. Wy roppe elkenien op in foto te stjoeren mei op de rêch sichtber de namme fan in bekinde fuotballer. Of jou ús in tip, sadat wy dêr in foto fan meitsje kinne. Wy wolle der in prachtige foto kolleksje fan meitsje. Witte jim jeugd dy’t sokke sjurts hat, meld dizze aksje. En fansels net allinne jeugd. Yn de folgende Treffer sille wy ek in oprop dwaan, mar it soe fansels leuk wêze at wy dan al hiel wat hawwe. Wy stribje foarlopich nei in seleksje fan 25 man.
Foarbyld? Sjoch foto

Help  ús de 25 fol te krijen. Dat moat slagje. Fertel it fierder en mail nei info@vv-sds.nl