Evenementen in november 2022

Oefenprogramma’s SDS 1 en 2.
8 januari 2007
Wepperkes -woansdei-
9 januari 2007

Tige tank
Sneon is dêr in geweldich soart wurk fersetten troch de kwismasters, aktiviteitenkommisje, de fotografen (Jaring Rispens en Henk Bootsma) en de gastfrouen Immie en Sietske fanút it bestjoer.
It wie geweldich.
Tige tank hjirfoar.
Douwe Reitsma
Foarsitter SDS

Kaarte en pylkje smite
Skriuw it yn de agenda, want ek dizze jûn moat wer in sukses wurde. Op freed 19 jannewaris organisearret de aktiviteitenkommisje in klaverjas wedstryd en in dart-toernooi.
It begjin om 20.00 oere en sij ferwachtsje in protte dielname.
Je hoege je fan te foaren net op te jaan.

Jas kwyt
Geachte heer/mevrouw,
Mijn naam is Nils Bruining en ik voetbal bij VV Sneek in F1. Afgelopen zaterdag hadden wij in Lemmer wedstrijden in de sporthal “de hege Fonnen”.
Ik had mijn jas in de kleedkamer (kleedkamer 2) hangen, maar toen ik na de wedstrijden naar huis wilde hing mijn jas er niet meer. Ook was de jas niet afgegeven bij de zaalwacht bij de gevonden voorwerpen. Het is een blauw met witte winterjas.
Kunt u voor mij binnen uw vereniging nagaan of één van de spelers van het team SDS F1, CVVO F1 & F2 of LSC F1 per ongeluk mijn jas heeft meegenomen. Ik wil ‘m namelijk heel graag terug.
Ik hoop op een reactie
Nils Bruining
Sneek
0515-418567

Woansdeitejûn futsaljûn
Sawol SDS 1 as 2 spylje woansdeitejûn thús foar de kompetysje. SDS 1 spilet om 20.30 tsjin Leeuwarden 1. SDS 2 spilet hjirnei om 21.30 de topper tsjin SC Genemuiden 1.

Midwintercup 2007
Op de webside fan Drs. Vijfje kinne je no sjen hoe ’t it programma foar de finales fan de Midwintercup is(klik
hjir).

Info@vv-sds.nl
It liket derop dat ús eameladres: info@vv-sds.nl wer wurket.

Sealtrainen
Ek fannewike is der wer sealtrainen foar de jeugd. Juster al mar ek tongersdei en freed noch:

DAG TEAM DATUM TIJD TRAINERS
DONDERDAG D2 11-jan 17,00UUR SAMME OVERAL
VRIJDAG B2 12-jan 17,00UUR ANNE HALLEMA

Moaiste foto
Sa oan it begjin fan it nije jier sjoch je noch wolris werom op it ôfrûne jier. Henk Bootsma die dat ek. Foar him wie dit syn moaiste foto fan 2006:

Klik op de foto foar in fergrutting.

Harsens derby(48)!!!
Efkes in pear lege kratten bier nei de Jumbo bringe, se efter ynleverje en dan oan de knopkes fan de lift sitte….. Yn 2007 jild ek foar Paul de Boer………harsens derby(klik
hjir)!