Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -moandei-
29 oktober 2006
SDS League: Vinnige Frikandel pakt wykpriis!
31 oktober 2006

Futsal: SDS 1 hat gjin kâns tsjin De Weide
De sealfuotballers fan SDS 1 hawwe justerjûn mei 6-1 ferlern yn Hoogeveen fan De Weide. By de rust wie it noch 3-0. De Weide wie dúdlik in maatsje te grut. It wie mei te danken oan keeper Jaap Toering dat de útslach net heger útfoel. Jaap spile ynstee fan Jan-Simon Jelsma dy ’t foar 3 wedstriden skorst is nei syn reade kaart 2 wiken werom. Feite de Haan makke it doelpunt foar SDS.
Willem Overal en syn mannen moasten der noch aardich tsjinoan fleane om op ‘e tiid yn Hoogeveen te kommen. By fertrek om 17.30 joech Willem syn Tomtom oan dat hy 19.10 yn Hoogeveen wêze soe, wylst SDS om 19.00 fuotbalje moast. Mei wat ekstra gas op ‘e planke strompelden de mannen úteinlik om 18.50 de sporthal binnen.

Kuenstgers neist bêd
Ien fan de spilers fan SDS D2 is der hielendal klear foar, at SDS yn de takomst oerskeakelt op keunstgers.  Fan syn heit krigen wij dizze foto mei it kuenstgers matsje en it folgende berjocht.

Iedere morgen eerst even het gras en de bal en dan pas de gewone andere zaken. Zelfs op zijn kussen staat geschreven dat hij Football Crazy is. Harm Jakob zijn grote liefde is AJAX en SDS. Heeft zelfs een Ajax-rekening afgesloten omdat SDS dit nog niet heeft. Hij speelt in de D2 en zelfs op dit nivo is de 3e helft al belangrijk. Altijd ruim van te voren naar de trainigen en de wedstrijd, want je mag niks van SDS missen. Als het eerste thuis speelt dan is hij er altijd, en als ik zelf als bestuurslid van dienst naar een uitwedstrijd gaat, dan gaat Harm Jakob mee. Het is een ECHTE voetbalgek van het zuiverste soort. Ook op TV. mist hij haast geen wedstrijd.

SDS League
De nijste stân is klear en wy kin wol sizze dat der rake klappen fallen binne yn de nije stân fan de SDS League. Oan ’t begjin fan ‘e jûn is ‘ie hjir te besjen.

Knudde

Koartlyn binne wij mei it TikkieterugJaap-klassemint begûn.  Dit printsje is dan ek spesjaal foar Bertus B. dy’t twa kear skoorde en bij de âlde hap heart. Yn de FC Knudde boeken giet dan meast om Dirk en Jaap. Opfallende dêrbij is dat wij trije Japen yn it doel stean hawwe: Toering, Boekholt en Wijnia.

Harsens derby!(13)
Net te missen!(klik hjir).