Wepperkes -sneon-

Wepperkes -freed-
20 januari 2006
Wepperkes -snein-
22 januari 2006

Net oefenje
De oefenwedstriid fan SDS 2 tsjin Schearnegoutum giet fan é middei net troch.

Wol traine
SDS 2 spilers en oare leafhawwers fan oare alvetallen kinne fan middei om 13.30 oere wol traine, lit Klaas Okkema ús witte.

Wol oefenje
SDS A1 oefent fanmiddei op kuenstgêrs yn Surhústerfean. 

Fyts út de feart
It fytspaad tusken Wommels en Easterein is berucht om syn beamwâl oan de iene kant en de brede feart oan de oare kant. En ûndanks it feit dat it in breed fytspaad is, is it soms te smel. Mooglik dat it ek foar de besitter fan dizze fyts sa west hat. Want dizze krease blaue fyts waard hjoed út de feart helle bij de reed fan van Ruiten.

Wa’t de besitter tinkt te wêzen fan dit fehikel kin belje mei 06-53674090 

Hawwe jim noch nijs? Mail it nei info@vv-sds.nl!