Wepperkes -sneon-

Wepperkes -freed-
22 juli 2005
Wepperkes -snein-
23 juli 2005

Nije foto’s
Fan inkelde spilers en trainers hawwe wy noch net in foto op de side of is de foto wat ferâldere. Soenen jim ús helpe kinne oan wat nije foto’s? Mail se nei
info@vv-sds.nl.
hspace=0
Dizze foto fan Jan de Jong(nije leider SDS 2) hawwe wy earst goed ôfstofje moaten.

Ôfkeapsom
Neffens de webside fan Voetbalnoord is Nijlân noch net fan syn foarige trainer ôf. Of soe der op ‘e nij sollisiteare hawwe????

Rob Bosch

Staat van dienst als trainer

Seizoen

Club

Categorie

Klasse

Plaats

Functie

2005/2006

Nijland

ZA

 

 

Hoofdtrainer

2004/2005

Nijland

ZA

 

 

Hoofdtrainer

2002/2003

LEO FC

ZA

4C

5

Hoofdtrainer

2001/2002

Wardy

ZA

6B

8

Hoofdtrainer

2000/2001

Wardy

ZA

7B

1

Hoofdtrainer


It leit net oan ’t bier!!

Mochten je út de kantine komme en yn de feart fytse, thús alles derút spuie, op ‘e bank yn sliep falle, de folgende deis neat mear witte…………ferjit dan ien ding net. It lei net oan ’t bier!! Sjoch
hjir mar!

Neat te dwaan!(1)
Mocht it moarn al moai waar wurde en jim hawwe neat te dwaan dan ried ik it ôf om nei Makkum te riden nei it strân. Der lizze nogal wat Dútsers op it strân. No haw ik dêr oars net safolle op tsjin mar op snein kin myn mage hjir net sa goed oer………………


Neat te dwaan!(2)
Net nei Makkum moarn dus. Jim kinne moarn better efkes yn Dronryp sjen by it keatsen. Û.o. de SDS ‘ers Dirk-Yde Sjaarda(mei Erik Haitsma en Simke Altenburg), Pytrik Hiemstra, Marten Faber, Skelte Anema, Geert Dijkstra en Robert Sybesma, Feite de Haan en Gert Jan Hiemstra dogge dêr mei oan de frije formaasje partij foar senioaren.
De wedstriid begjint om 11.00 oere.

Nijs?
Mail it nei
info@vv-sds.nl!