Wepperkes -snein-

Wepperkes -freed-
29 juni 2007
Dennis nei Vitesse?
2 juli 2007

Doelpunten SDS-ers
Troch de reinige dagen hiene wij krekt efkes tiid om de treffers fan dizze ieu noch in kear troch te sjen en dan mei namme de doelpunten listen. At wij fanôf it seizoen 2000/2001 alles op in rige sette en wij sjogge nei de aktive fuotballers fan dit momint, dan komme wij ta dizze list.
1 Ype Tiemersma 123
2 Eddy de Boer 83
3 Harm Auke Dijkstra 73
4 Hendrik de Jong 65
5 Roel Sijbesma 60
6 Robert Sijbesma 48
7 Gerard Posthumus 44
8 Bas de Haan 44
9 Pieter Kamstra 43
10 Gerlof Veldstra 33
11 Jappie Wijnia 31
12 Willem Wijnia 31
13 Bertus Bootsma 30
14 Folkert R. Vellinga 30
15 Harm Stremler 29
16 Ids Boersma 28
17 Wichard Deinum 28
18 Dennis Dijkstra 27
19 Henk Postma 26
20 Dirk Yde Sjaarda 24
21 Jan Stenekes 21
22 Anco Elgersma 20
23 Floris Hiemstra 19
24 Willem Veenstra 17
25 Bas vd Weij 17
26 Ruurd Boorsma 16
27 Jentsje Jorritsma 15
28 Anne Stenekes 15
29 Jacob Plantinga 14
30 Klaas Visser 14
31 Stefan van Krimpen 12
32 Sipke Hiemstra 12
33 Skelte Anema 11
34 Feite de Haan 11
35 Aant Hofstra 11
36 Durk Okkema 11
37 Jeroen Brouwer 10
38 Rudy Dijkstra 10
39 Tjipke Klaas Okkema 10
40 Hjalmar Ruiter 10
41 Bote Strikwerda 10
42 Remco Bervoets 9
43 Dirk de Jong 9
44 Albert Jan Joustra 9
45 Jelle Boer 8
46 Rinse Joustra 7
47 Tjalling Sikma 7
48 Tiemen Vermeulen 7
49 Tjeerd Dijkstra 7
50 Gerrit Hingst 7
51 Ivo Donath 6
52 Wouter Hylkema 6
53 Ype Burggraaff 5
54 Jan Simon Jelsma 5
55 Syb Overal 5
56 Sjoerd van Beem 4
57 Pieter Groenveld 4
58 Gerlof Jan Hofstra 4
59 Eeltsje Postma 4
60 Jeroen Wagenaar 4
61 Jos Zonderland 4
62 Pytrik Hiemstra 3
63 Marco Hoekstra 3
64 Arnold Hoekstra 3
65 Wesley Hoitinga 3
66 Mark Postma 3
67 Pieter vd Valk 3
68 Stoffel Bouma 2
69 Lieuwe vd Brug 2
70 Jacob Klaas Haitsma 2
71 Robert Hoekstra 2
72 Arjan Posthumus 2
73 Jos Zonderland 2
74 Jaap Boekholt 1
75 Erwin de Boer 1
76 Erik Haitsma 1
77 Tsjeard Halbersma 1
78 Jildert Hylkema 1
79 Trienus de Jong 1
80 Jacob Sjirk Joustra 1
81 Piet Kempe 1
82 Klaas Molenmaker 1
83 Sybren Nauta 1
84 Jelmer Posthumus 1
85 Coen Rameau 1
86 Sjoerd Rispens 1
87 Johannes Tichelman 1

WK
Tiisdeitejûn wurdt der wer fuotballe yn Wommels. Wa ’t nocht hat kin fanôf 19.30 meibolje.

Fuort?
It is noch altiten net wis as Dennis Dijkstra folgend seizoen ek noch by SDS ballet. Der geane geruchten of soe hy yn gesprek wêze mei in oare klup. Letter dizze wike mear hjiroer.

Eigen goal
Wy hoege it der net lang oer te hawwen. Dit is de moaiste eigen goal dy ’t ik ea sjoen haw(klik
hjir).

Ek moai
Werom tinkend oan de seal kamen wij
dit doelpunt noch tsjin. Sa sjogge wij se net faak yn Easterein.

It sit der wer op
De doarpsfeesten fan Wommels en Easterein sitte der wer op. Elkenien is wer frij yn de holle en sommigen sille no noch wol bryk rinne fan it styldûnsjen, it polonaise draven of it roeien. De foto’s fan de optocht yn Easterein kinne jim
hjir sjen.

Slagge!
Mei nammen it matinee wie wer tige slagge mei de Eastereiner Feesten. Hjir in lytse ympresje(klik hjir).

Neikommen berjocht fan Sibe

Sibe hat de list fan Eastereinder en Wommelser spilers noch efkes besjoen en berjochtet ús it folgende.

J. Wagenaar dat moat Jeroen wêze. In grutte flater fan de koach fan Easterein om him wol op te nimmen yn de seleksje wylst hij al lang net mear yn Easterein wennet. De koach fan Wommels hat in noch gruttere flater makke: hij hat him net yn de seleksje opnommen wylst hij it hiele jier fuotballe hat en net blesseard is of oan it revalidearen.

Nijs
Nijs en berjochten kinne jim altyd kwyt op
dizze adressen!