Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
29 juni 2007
Wepperkes -tiisdei-
2 juli 2007

Sneon krigen wy dit berjocht binnen:
“De Mos scout nieuw talent op Ibiza”
Wy tochten hjirby oan in jonge hûn dy ’t foar De Mos en Vitesse it fjild opfrette sil. Dit kloppet foar in part. It jonge is der no hast wol in kear ôf, mar it mei dúdlik wêze dat dizze hûn it gêrs opfrette sil yn it Gelredôme……. Eindelijk in opfolger foar Stijn Vreven yn Arnhem……..


Aad de Mos en Dennis Dijkstra namen it der goed fan op Ibiza!