Evenementen in december 2022

Midsimmercup 2006
8 juni 2006
Wepperkes -tiisdei-
12 juni 2006

Wk formulieren
Der binne úteinlik 54 dielnimmers foar de SDS Wk league. De lêste formulierem (fan Ids de Boer, Marco Hoekstra, Peter Sijbesma en Gerlof Jan Hofstra) rûgelen freed krekt foar de sluting noch binnen. Nei it fakansjewykein en de waarmte fan sneintemiddei  wurde se ferwurke.

Earste foarlopige tuskenstân
Nei Nederlân – Servie hawwe wij in earste tuskenstân makke.
Opfallend (of net) is dat twa froulju foarlopich de lieding hawwe. Letter hjoed in nije tuskenstân.

1 Lisanne van Dijk Wommels 35
2 Carla Jorritsma Wommels 35
3 Kees Adema Wommels 30
4 Gerrit Koudenburg Goaiïngea 30
5 Sytze Jorritsma Wommels 30
6 Tsjerk van der Pol Wommels 30
7 Jacob Plantinga Easterein 30
9 Jan Stenekes Wommels 25
10 Rinse Joustra Wommels 25
11 Lolke Hofstra Wommels 25
12 Douwe en Foeke Reitsma Easterein 25
13 Mark Postma Wommels 25
14 Sjoerd van Beem Wommels 25
15 Jeroen Brouwer Wommels 25
16 Meinte Wesselius Wommels 25
17 Freddy Scheltema Easterein 25
18 Jaap Zijlstra Wommels 25
19 Skelte Anema Mantgum 25
20 Bauke Jan Plantinga Easterein 25
21 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 25
22 Bauke Dijkstra Easterein 25
23 Peter Sijbesma Easterein 25
24 Gearard Posthumus Wommels 20
25 Richt Folkerts Wommels 20
26 Pieter Kamstra Easterein 20
27 Trienus de Jong Lollum 20
28 Hammie Westra Wommels 20
29 Ruurd Boorsma Boalsert 20
30 Henk Postma Wommels 20
31 Sjoerd Postma Wommels 20
32 Klaas Dijkstra Ljouwert 20
33 Wybren Jorritsma Ljouwert 20
34 Margje Koudenburg Goaiïngea 20
35 Namkje Koudenburg Grins 20
36 Johan Delfsma Wommels 20
37 Frouke Bleeker Wommels 20
38 Feike Jorritsma Easterein 20
39 Minne Joustra Wommels 20
40 Jan Strikwerda Easterein 20
41 Feite de Haan Easterein 20
42 Sybren Wesselius Wommels 20
43 Jelle de Boer Easterein 20
44 Willem Wijnia Wommels 15
45 Ate Feike de Boer Wommels 15
46 Dirk de Jong Easterein 15
47 AnneMarie Wijnia Wommels 15
48 Jan Simon Jelsma Easterein 15
49 Minne Bonnema Easterein 15
50 Aant Hofstra Wommels 15
51 Ids de Boer Easterein 15
52 Bas van der Weij Easterein 10
53 Hendrik de Jong Wommels 10
54 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 10
55 Marco Hoekstra Easterein 10


Yn Portugal
Der binne neist in hiele protte Portugezen ek twa Friezen yn Portugal dy’t hoopje dat Portugal jûn wint mei 3-0. Want Willem en Richt hawwe beide dy einstân foarsein.

Mid(hite)simmer kup
Sneon wie de midsimmerkup yn Dronryp. SDS hat net wûn, dat witte wij wol mar hoe is it harren wol gien? It ienige wat wy witte is dat Anne(wurkje) en Willem(fakansje) net meidienen en dat Remco Brouwer op de goal stien hat.
Wa kin wat mear sizze?
Mail it nei
sds-nijs@planet.nl!