Wepperkes -snein-

Utslaggen sneon 15 april
15 april 2006
Wepperkes -moandei-
16 april 2006

SDS 1 wer gjin punten mar wol foto’s
Ek tsjin SJS út Stadskanaal kaam SDS 1 te koart om de punten binnen te heljen. Der wie mar ien doelpunt fan Robert Sijbesma te bewûnderjen. En fansels no
de foto’s mei tank oan Henk Bootsma

Klaas Pompstra gjin punten mar noch wol aaien
Foarige wike noch 3 kear gelyk, hjoed gjin punten foar lieder en grinsrjochter. C1 ferlear fan kampioenskandidaat Foarút en SDS 2 kânsleas fan Olde Veste. It ferslach.
Earst mar efkes yn de Peaskeaaien om ite en woansdei geane we der wer tsjinoan. PS: der binne noch wat sekjes Peaske-aaien te keap (K.F. Easterein)!

Jaap Zijlstra krijt nocht oan it skriuwen
Ek D3 hat sûnt koart in entoesjaste skriuwer. Lieder Jaap Zijlstra hat sneontemiddeis syn ferslach al klear wylst wij de tredde helte noch fiere. Ek no gie it wer goed. Sjoch
it ferslach fan D3.

Foto’s
Wy misse noch inkelde foto’s op de webside. Juster krigen wy wer ien binnen om ús kolleksje kompleet te krijen. Jesse van der Weide fan D3.

 

Wat skriuwt Marcel allegear op?

Hawwe jim in idee, wat Marcel allegear opskreaun hat, mail it nei ús

 

In Skot?


In kiel mei rútsjes, in pet mei rútsjes, in stoppelburd ! At dit net in Skot is!!


Beurzen
Bij SDS 4 waarden de beurzen foar de wedstryd bijelkoar garre troch interim lieder Ype. Ek syn soan Albert wie mei as tige jeugdige ynfaller. “Dyn beurs hoecht er seker net yn”, seit Ype, want hij wit as de beste hoefolle bûsjild syn soan krijt.
“Doch mar al”,  seit Albert, “der sit noch in muntsje fan de Igge yn.” 


Interim lieder
Ids moast dizze wike fanwege famylje omstannichheden ôfsizze. Buorman Ype naam it oer en hij die dat op syn eigen wize. Earst makket er elkenien wiis dat de wedstryd om 12.15 oere begjint en om healwei 11 oere bellet er elkenien op dat it om 14.00 oere pas begjint..
Yn Ljouwert oankommen docht bliken dat de ynskopballen net meikommen binne.
Troch de alteraasje mist er sels twa hiele grutte kansen en falt er nei in kertier al wer út.

Moaie útslach
Doe’t Anco Elgersma sneontejûn de útslaggen op teletekst beseach, wie it oars as wat er bij ús op de side lêsde. De Nos hie it fansels mis.

 

SDS’er om utens
Wy hawwe him dit seizoen noch net sa faak sjoen mar hy bliuwt fansels SDS-supporter op en top. Hy blykt hjoed ek noch jierdei te wêzen. Klik hjir om Jaap Haitsma lok te winskjen mei syn jierdei. Fan herte!

Boek Hampie
Wy krigen al hiel wat titels binnen foar boeken oer Hampie. Dit is de bydrage fan 2 spilers fan SDS 3.


Titels foar boeken oer Hampie:

 

v     Hampie zoekt spijkers op laag water.

v     Hampie draagt het water uit de sloot

v     Hampie is een druppel op de gloeiende plaat voor de mindere reeks van SDS 3

v     Hampie staat als een paal boven water

v     Hampie kan de zon niet in het water zien schijnen

v     Hampie geeft iemand een steek onder water

v     HAMPIE: “zo vlug als water”!!!

v     Spuit elf geeft water

v     Hampie doet water bij de wijn

v     Het water staat hampie tot de lippen

v     Hampie voelt zich bij SDS 3 als een vis in het water!

v     Hampie eet de boontjes uit het water

v     Hampie: “geen water is hem te diep”!!

v     In troebel water is het goed vissen!

v     Hampie veroorzaakt een storm in een glas water

v     Hampie houdt maar net het hoofd boven water bij SDS 3

v     Hampie zit op water en brood

v     Als je in water poept zal het naar boven komen drijven

v     Hampie loopt van geluk te water

v     Als een boer niet kan zwemmen ligt het aan het water

v     Morgenrood…Hampie in de sloot…avondrood mooi weer aan de boot

v     Waar kikkers zijn is Hampie ook

v     Vuil water blust ook vuur

v     Water doet de palen rotten…wie het drinkt dat zijn de zotten

v      Alle Hampie’s zwemmen in het water…falderalderiere….falderalderama

v     Hampie past thuis niet meer in het bad; ‘dit moest van Vera!’

v     Hampie is bang voor zijn tegenstander;  ‘hier kan hij me niet pakken’.

v     ‘Blub’ ik ben een vis!

v     ‘ Waar blijft de juf met die koek?’