Wepperkes -freedtejûn-

Durk yn San Siro(diel 2)!
24 maart 2005
Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5.
25 maart 2005

Redmer
Abe-Jan Stegenga en Liesbeth Bootsma binne sûnt woansdei de lokkige âlders fan Redmer. Redmer weaget sa’n 6 pûn en is 49 cm grut. Wy binne tige bliid foar harren en fansels fan herte lokwinske!!
Klik
hjir om harren te felisiteren!

Stichting skoalleseize zit niet stil!
Op bijgaande foto is Theo de Jong van installatiebedrijf de jong druk bezig met het aanbrengen van een aarding voor onze nieuwe meterkast.
Dit wordt het middelpunt van de totale stroomvoorziening op de Skoalleseize volgens de nieuwste eisen.
Bestuur Stichting Skoalleseize

Sit der noch froast yn ‘e grûn?

En hjir komt dan stroom út!?

Hy mist!
Ien foto misten wy noch fan Durk fanút Milaan. Dat wie fansels in foto fan Clarence Seedorf. Je kinne hast net sjen dat hy it is mar hjir is dan ek in foto fan him. Allinne oan syn gebaren kinne je sjen dat hy it is…………hy hat mist……..


Rafael
Ien dy’t net echt lokkich is op dit momint, is it jeugdige, folgroeide talint fan Ajax: Rafael van der Vaart. By VI mochten der wer spotprinten makke wurde foar him. Dat is tige goed slagge.
Sjoch

Links!
It wol wolris sa wêze dat sommige links op ús webside net goed wurkje. As dit sa is mail it dan efkes nei
info@vv-sds.nl. Miskien kinne wy der dan wat oan dwaan.

Wa?
Jimme hawwe juster it filmke sjen kinnen fan dy PSV’er dy’t tocht dat hy skoord hie. No freegje wy ús ôf wa as dat eins wie. Dus wa wie dy PSV’er? Tsjin welke klup miste hy? En hoe hyt dy keeper? Mail it nei
info@vv-sds.nl. Fansels kriget de 10e mailer wer in aardichheidsje.
(klik hjir om it filmke nochris te sjen)